Algblomningar Sverige - 2021

SND-ID: 2022-197

Skapare/primärforskare

Ana Tronholm - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Magnus Lindeberg - Maranics AB

Jurie Germishuys - Combine Control Systems AB

Beskrivning

Dataset som innehåller bilder av algblomning i Östersjön. Uppgifterna är försedda med en metadatabeskrivning som innehåller tidpunkt, kommentarer, kommun, län och koordinater för varje bild. Bilderna och metadatafilen arkiveras i ett zip-paket. Bilderna visar olika sommarytansamlingar av så kallade skadliga algblomningar (HAB) eller störande blomningar. Vanligtvis består dessa blomningar av arter av cyanobakterier av ordning Nostocales, inklusive de giftiga Nodularia och Aphanizomenon. Dessa blomningar har verifierats av Informationscentralen (Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Västerbotten). Blomningen som syns på bilderna har dock inte fastställts taxonomiskt genom mikroskopi eller genetisk analys.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Diarienummer hos huvudman

Formas 2020-00714

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-00714
  • Projektnamn på ansökan: Åtgärder mot farliga algblomningar: Utveckling av en innovativ och integrerande metod för att förutsäga giftiga cyanobakterier i en föränderlig miljö
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-06-19 – 2021-10-09

Arter och taxon

nostocales

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Svenska Östersjökusten

Publikationer
Dataset
Algblomningar Sverige - 2021

Beskrivning

Följande datafält finns i metadatafilerna (tillhandahålls i både json- och csv-format):

report_id: unik identifierare för rapporteringspost, typ: textsträng
time_spotted: datum då blomningen sågs, typ: datetime
algae_overview_photo: url till översiktsfoto inskickad, typ: textsträng
algae_detail_photo: url till detaljerat foto skickat, typ: textsträng
kommentarer: All ytterligare information som rör blomningen, typ: textsträng
lat: Latitud för position där blomningen sågs, typ: float
long: Long

... Visa mer..

Citering

Ana Tronholm, Magnus Lindeberg, & Jurie Germishuys. (2022). Algal Blooms Sweden - 2021 [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7234133

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ana Tronholm - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Magnus Lindeberg - Maranics AB

Jurie Germishuys - Combine Control Systems AB

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-06-19 – 2021-10-09

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Sammanställning av fotomaterial inrapporterat av deltagare i medborgarforskning samt tillhörande metadata.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-06-19–2021-10-09
  • Instrument: Digitalkamera (Tekniskt/-a instrument)

Variabler

251

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2023-02-03