Data från: Kalla vintrar driver konsekventa och rumsligt synkrona 8-åriga populationscykler hos rapsjordloppa

SND-ID: 2022-215

Skapare/primärforskare

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Sara Emery - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Data innehåller information om antalet rapsjordloppor i höstoljeväxter i Skåne 1969-2018 tillsammans med information om fältens skötsel, provtagningsförhållanden, väder, oljeväxtarealer mm. En mer utförlig beskrivning ges på engelska.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-19

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Roland Sigvald - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Maartje Klapwijk - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: O-18-20-165
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data innehåller information om skötsel och status för jordbruksfält. En kodnyckel (ej publicerad) kan koppla denna information till fältets brukare

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-01-01 – 2020-12-31

Arter och taxon

psylliodes chrysocephala

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: Skåne län i Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Data från: Kalla vintrar driver konsekventa och rumsligt synkrona 8-åriga populationscykler hos rapsjordloppa

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datasetet består huvudsakligen av information om förekomsten av larver av rapsjordloppa i höstrapsfält i Skåne som samlats in under 50 år. En beskrivning av varje fil och hur filerna förhåller sig till varandra ges på engelska. En mer detaljerad beskrivning av varje variabel ges också i dokumentationsfilen readme.txt.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Sara Emery - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Dissekering av växter
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01–2018-12-31
  • Datakälla: Biologiska prover
Publicerad: 2022-12-08