Svensk litteratur i rysk översättning 1946–2021

SND-ID: 2022-218

Skapare/primärforskare

Malin Podlevskikh Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning

Datamaterialet består av svensk litteratur utgiven i rysk översättning på ryska (och sovjetiska) förlag mellan 1946 och 2021. Datamaterialet inkluderar enbart publikationer i bokform (ej översättningar publicerade i tidskrifter). Datamaterialet syftar till att skapa en överblick över utgivningen av svensk litteratur i rysk översättning, och kommer att ligga till grund för kommande fallstudier gällande utgivning och reception av svensk litteratur i Ryssland.

Datamaterialet har samlats in med hjälp av den svenska bibliotekskatalogen Libris (Kungliga biblioteket) samt två ryska digitala bibliotekskataloger som tillhandahålls av det ryska statsbiblioteket i Moskva (RSL) och det ryska nationalbiblioteket i Sankt Petersburg (NLR). Då ingen av dessa kataloger är komplett har sökningar också gjorts på diverse webbplatscommunities om litteratur (livelib.ru, fantlab.ru, labirint.ru) och webbplatser tillhörande ryska bokförlag.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-00456
  • Projektnamn på ansökan: Vad är "svenskt" i svensk litteratur? Utgivning, marknadsföring och reception av svensk litteratur i Ryssland
  • Information om finansiering: Internationell postdok
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn (redan publicerade) på svenska författare vars verk översatts och givits ut i Ryssland mellan 1946 och 2021

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Utgåvor av svensk litteratur i rysk översättning som är publicerad i bokform på ryska (och sovjetiska) förlag mellan 1946 och 2021.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Målsättningen är att skapa en komplett sammanställning av bokutgivningen av svensk litteratur i Ryssland. I och med att ingen av de biblioteksdatabaser som har använts för materialinsamling är komplett fler utgåvor troligen att läggas till i kommande versioner av datamaterialet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Ryssland

Publikationer

Podlevskikh Carlström, Malin. (2022). “Swedish Crime Fiction in the Soviet Union: Publication and Paratextual Framing.” Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 143: 141-77 https://svelitt.se/samlaren/2022

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk litteratur i rysk översättning 1946–2021: Prosafiktion, poesi och drama

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Version 1 av datamaterialet inkluderar enbart utgåvor av skönlitteratur för vuxna (prosafiktion, poesi och drama). Datamaterialet kommer allt eftersom att kompletteras med utgåvor av sakprosa samt barn och ungdomslitteratur i rysk översättning 1946-2021. Version 1 innehåller dessutom ett begränsat urval av variabler. En version med fler variabler (om översättare, översättningar, innehåll i antologier etc.) kommer att publiceras när forskningsprojektet är slutfört.

Data är tillgängliga som Excel

... Visa mer..

Version 1

Citering

Malin Podlevskikh Carlström. Göteborgs universitet (2023). Svensk litteratur i rysk översättning 1946–2021: Prosafiktion, poesi och drama. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/3109-vy32

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Malin Podlevskikh Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2023-02-09