Trender i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020

SND-ID: 2022-226

Skapare/primärforskare

Marcus Klaus - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel orcid

Beskrivning

Det här datamaterialet innehåller median värden, linjära trender och brytpunkter i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020. Vattenkemiska parametrar är mätt pH, alkalinitet, koncentrationer på baskatjoner, anjoner från syror, löst syre, löst kiseldioxid, total organisk kol, grundvattentemperatur, grundvattennivå, såväl löst anorganisk kol och koldioxid, beräknade utifrån karbonatjämviktsreaktioner. Statistiken baserar på 5745 provtagningar i 55 grundvattenrör eller källor som en del av Sveriges nationella program för övervakning av grundvattenkemin utförd av Sveriges Geologiska Undersökningen (SGU). Bakgrundsinformation om provtagningslokaler finns också med. Syftet med datamaterialet är att bedöma hur kolomsättningen i Sveriges grundvatten påverkas av miljöförändringar.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.seksko.2022.IÄ-7

SLU.seksko.2022.4.1-52

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel

Finansiering

  • Finansiär: Sveriges Geologiska Undersökning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 36–2788/2021
  • Projektnamn på ansökan: The role of groundwater in the carbon cycle: long-term sink or overlooked legacy?
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2020-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Lokalerna är utspridda över hela Sverige (latitud 52−68°N).

Publikationer

Klaus, M. (accepted): Decadal increase in groundwater inorganic carbon concentrations across Sweden. Communications Earth & Environment.
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trender i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020

Beskrivning

Datamaterialet innehåller median värden, linjära trender (Sen Theil slope, incl. p-värde), brytpunkter i trender och antal observationer för löst anorganisk kol, koldioxid, pH, alkalinitet, total organisk kol, baskatjoner (Ca, Mg, K, Na), katjoner från syror (Cl, SO4, NO3), ammonium, löst kiseldioxid, löst syre, grundvattentemperatur och grundvattennivå. Dessutom finns med information om provtagningslokalerna (namn / ID, koordinater, berggrund, akvifärtyp, rördjup). Median värden och linjära tre

... Visa mer..

Version 1

Citering

Marcus Klaus. Sveriges lantbruksuniversitet (2023). Trender i grundvattenkemi i Sverige mellan 1980 och 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ms33-dh85

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Marcus Klaus - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2020-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Nationell övervakning av grundvattenkemin, genomfört av Sveriges Geologiska Undersökning. För detajler, se bifogad dokument "HVM_grundvattenkvalitet"
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-01–2020-12-31
  • Instrument: Vattenkemiska laboratoriet (SLU) (Tekniskt/-a instrument) - Vattenkemiska analyser på vattenkemiska laboratoriet, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet. Metodbeskrivningar finns under "dokumentationsfiler".

Variabler

229

Publicerad: 2023-05-16