Artrikedom av växter, dagfjärilar och humlor i linjära infrastrukturmiljöer, och historisk och nutida täckning av gräsmarker i en 2 km-buffert runt respektive plats

SND-ID: 2022-246

Skapare/primärforskare

Svenja Horstmann - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Dessa data beskriver artrikedom av växter, dagfjärilar och humlor i linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningar), och historisk och nutida täckning av gräsmarker i en 2 km buffert runt respektive plats.

Se engelsk beskrivning för mer detaljerad information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-20

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish Biodiversity Centre orcid

Alistair G. Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Erik Öckinger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Finansiering

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1950 – 2017

Arter och taxon

tracheophyta
apidae
lepidoptera

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Uppgifterna omfattar studieplatser i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län.

Publikationer
Dataset
Artrikedom av växter, dagfjärilar och humlor i linjära infrastrukturmiljöer, och historisk och nutida täckning av gräsmarker i en 2 km-buffert runt respektive plats.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datamängden består av 112 rader och 15 kolumner, exklusive rubriker. Varje rad innehåller information om en studerad habitat (totalt 112). Se den engelska informationen för en beskrivning av informationen i varje kolumn.

Version 1

Citering

Svenja Horstmann. Sveriges lantbruksuniversitet (2023). Artrikedom av växter, dagfjärilar och humlor i linjära infrastrukturmiljöer, och historisk och nutida täckning av gräsmarker i en 2 km-buffert runt respektive plats. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/et9j-1p32

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Svenja Horstmann - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: För växterna placerade vi ut fyra rutor på 1 × 1 m längs varje transekt, åtskilda med ett avstånd på 50 m. I varje ruta noterade vi närvaron eller frånvaron av alla växtarter från en fördefinierad lista med 169 arter, som alla är vanligt förekommande i olika typer av gräsmarkshabitat i undersökningsområdet. Vi gick långsamt längs samma transekter och identifierade och räknade alla fjärilar och Bastardsvärmare (Zygaenidae; hädanefter inkluderade i "fjärilar") inom 2,5 m på varje sida och 5 m framför observatören. Vi kartlade humlor längs samma transekter men inom 1 m på varje sida och framför observatören. Vi fångade och identifierade individer i fält om det var möjligt eller samlade in och identifierade dem i laboratoriet. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-06-01–2016-08-24
  • Instrument: Håv

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
Publicerad: 2023-01-31