Data om hur regionalt klimat påverkar habitatföreningar och termiska summor som krävs för utveckling av granbarkborren, Ips typographus

SND-ID: 2022-260

Skapare/primärforskare

Ly Lindman - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Uppgifterna samlades in för publikationen "Regionalt klimat påverkar habitatföreningar och termiska summor som krävs för utveckling av granbarkborren, Ips typographus".
Uppgifterna inkluderar:
1) data om omgivningstemperatur och inre temperatur (under barken), som samlades in med två typer av dataloggare. Utifrån det beräknades mikroklimatiska variabler (medelvärde, fluktuationer och termiska summor). Termiska summor beräknades baserat på 5-graders- och 8,3-gradersmodeller för varje utvecklingsstadium samt termisk summa som uppnåtts på en speciell plats och skugganivå;
2) data om habitategenskaper, inklusive variabler uppmätta i fiedl (som diameter, basalarea och beståndets riktning) samt variabler som inte mättes direkt (som kapellets öppenhet analyserades från fiskögonlinsbilder eller regional medeltemperatur beräknades från data från väderstationer);
3) data om datum för kolonisering och utveckling av Ips tyopgraphus. Dessa datum gjorde det möjligt att specificera tidsramen för beräkning av termiska summor för olika utvecklingsstadier, uppnådda termiska summor etc.

Uppgifterna samlades in

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-2

Ansvarig institution/enhet

Ekologiska institutionen

Medverkande

Finansiering 1

 • Finansiär: Carl Tryggers Stiftelse

Finansiering 2

 • Finansiär: Brattåsstiftelsen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Indirekt koppling till information om markägare för respektive undersökningsplats

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-04-14 – 2020-09-23

Arter och taxon

insecta
ips typographus
dyntaxa

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Data samlas in i 6 klimatmässigt olika regioner i Sverige från söder till norr: Tönnersjöheden, Asa, Siljansfors, Järpen, Vindeln och Ätnarova.

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Data om hur regionalt klimat påverkar habitatföreningar och termiska summor som krävs för utveckling av granbarkborren, Ips typographus

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datauppsättningen innehåller variabler som är relaterade till a) identifiering av loggare och stockar, b) plats, c) uppmätta/beräknade habitatvariabler, d) binära variabler för kolonisering och utveckling (livsstadier) experiment, e) datum för början och slutet av koloniseringen samt utvecklingsexperiment, f) beräknade termiska summor från data från omgivande och interna loggare.

Filen "local_logger.csv" inkluderar rådata som samlats in med omgivande dataloggrar (omgivande luft). Numret i den f

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ly Lindman - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Experiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Habitatvariabler, datum, kolonisering och utvecklingsstadier mättes eller bedömdes i fält. Termiska summor beräknades från data från placerade dataloggrar.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-03-15–2020-10-01
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Instrument: EL-USB-1 (Lascar Electronics) datalogger - Registrerar temperatur enligt programmerat schema.
 • Instrument: Fish eye lins + kamera - Att ta bilder av kapellöppning.
 • Instrument: Caliper - För att mäta diameter.
 • Instrument: SL52T (Signatrol) datalogger - Registrerar temperatur enligt programmerat schema. Liten i storleken.
 • Instrument: Kompass - För att mäta riktning.
 • Tidsupplösning: 6 månad
 • Rumslig upplösning: 1300 kilometer
Publicerad: 2023-03-07