Hussyrsors personlighetstest baserade på uppkomstbeteende i experimentella försök

SND-ID: 2022-30

Skapare/primärforskare

Matthew Low - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Åsa Berggren - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Dessa data avser främst den vetenskapliga artikeln "Viral infection changes the expression of personality traits in an insect species reared for consumption". Här undersöker vi beteendeegenskaperna hos både infekterade och friska syrsor och relaterar skillnader i dessa egenskaper till en förståelse av insektspersonligheter inom ett djurproduktionssystem. Se engelsk beskrivning för närmare information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-8

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-04772_VR

Finansiering 2

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-00384, 2016-00361, 2018-01142
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2021

Arter och taxon

acheta domesticus

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Low M., Eksell I., Jansson A. & Berggren Å. (2022). Viral infection changes the expression of personality traits in an insect species reared for consumption. Scientific Reports. 12, 9503. https://doi.org/10.1038/s41598-022-13735-8
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13735-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Hussyrsor personlighetstest baserade på uppkomstbeteende i experimentella försök

Beskrivning

För en fullständig beskrivning av data, se den engelska versionen

Version 1

Citering

Matthew Low. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Hussyrsor personlighetstest baserade på uppkomstbeteende i experimentella försök. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/s283-2r88

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Matthew Low - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Beteendeobservationer av experimentella försök med syrsor i burar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-01–2021-07-01
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Datakälla: Händelser/interaktioner
Publicerad: 2022-07-06