Strategier för att hålla mjölkkor och kalvar tillsammans – en tvärsnittsstudie

SND-ID: 2022-37

Skapare/primärforskare

Karin Alvåsen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

Intresset för att hålla mjölkraskalvar tillsammans med vuxna kor under en tid efter kalvningen ökar bland konsumenter och mjölkproducenter. I dagsläget är det dock i stora delar outforskat hur mjölkbönder implementerar kokalvhållning på sina gårdar. Denna enkätstudie undersökte därför hur mjölkgårdar med kokalvhållning sköter sina djur under tiden som korna och kalvarna har kontakt. I tillägg utvärderades vilka delar av skötseln som upplevdes som mest utmanande, och hur bönderna hanterade dessa utmaningar. Intervjuer genomfördes på 104 mjölkgårdar från sex europeiska länder. Gårdarna höll kor och kalvar tillsammans minst 7 dagar, och levererade eller processade mjölk för livsmedelsproduktion. Personen som intervjuades kunde antigen vara ägaren eller arbetsledaren på gården. Kokalvhållning praktiserades på gårdar med vitt skilda skötselsystem, från små gårdar som höll sina djur utomhus under hela året och mjölkade korna för hand eller i mobila spannmjölkningsmaskiner till robotgårdar. Kalvarna kunde hållas antingen med moderdjuret eller fosterkor under delar eller hela mjölkperioden. Den daglig

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2022.IÄ-3

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande

Audrey Michaud - University of Clermont Auvergne, INRAe orcid

Anna Bieber - Research Institute of Organic Agriculture orcid

Anet Spengler Neff - Research Institute of Organic Agriculture orcid

Bruno Martin - University of Clermont Auvergne, INRAE orcid

Roswitha Weissensteiner - University of Natural Resources and Life Sciences

... Visa mer..

Finansiering

  • Finansiär: H2020 ERA-net projektet inom EU, CORE Organic Cofund, och cofund inom den europeiska kommissionen
  • Diarienummer hos finansiär: CORE Organic cofund number 727495
  • Projektnamn på ansökan: ProYoungStock - Promoting young stock and cow health and welfare by natural feeding systems
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade uppgifter (namn) om respondenter

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Europeiska mjölkbönder med kokalv-hållning

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Icke-sannolikhetsurval
Det är svårt att från centrala register identifiera mjölkgårdar med ko-kalv-hållning. För att rekrytera gårdar utfördes därför uppsökande verksamhet via existerande samarbetsnätverk, personliga kontakter och annonsering.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Frankrike, Italien, Polen, Schweiz, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: Datamaterial från sju europeiska länder: Frankrike, Italien, Polen, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike.

Publikationer

H. Eriksson, N. Fall, S. Ivemeyer, U. Knierim, C. Simantke, B. Fuerst-Waltl, C. Winckler, R. Weissensteiner, D. Pomiès, B. Martin, A. Michaud, A. Priolo, M. Caccamo, T. Sakowski, M. Stachelek, A. Spengler Neff, A. Bieber, C. Schneider, K. Alvåsen, 2022, Strategies for keeping dairy cows and calves together – a cross-sectional survey study, Animal, Volume 16, Issue 9,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100624

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Strategier för att hålla mjölkkor och kalvar tillsammans

Beskrivning

Strukturerade enkätbaserade intervjuer angående skötsel och utfodring av kor och kalvar genomfördes på 104 europeiska mjölkgårdar där kalvarna hölls med vuxna lakterande kor under minst 7 dagar efter kalvningen. Studien samlade främst in kvantitativ data, vilket möjliggjorde inkludering av ett större antal gårdar. Då det inte är möjligt att identifiera gårdar med kokalv-kontakt i centrala databaser, representerar de inkluderade gårdarna ett icke-sannolikhetsurval. Denna studie är dock i dagsläge

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Karin Alvåsen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-12-10 – 2019-06-25

Publicerad: 2022-11-08