Populationsdynamik i växthusexperiment av bladlöss och deras rovdjur

SND-ID: 2022-40

Skapare/primärforskare

Kate Wootton - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Uppgifterna samlades in för att bestämma vilken roll mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska interaktioner rovdjur sinsemellan har på dynamiken i näringsvävar. Vi utvecklade fyra dynamiska näringsvävsmodeller, med vs utan beaktande av mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska rovdjursinteraktioner, och anpassade modellerna till data. Vi utförde mesokosmosexperiment i växthus, och kombinerade alla kombinationer av 0, 1 eller 2 rovdjursarter med 1 eller 2 bytesarter (totalt 33 kombinationer, var och en med 6 replikat).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-10

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Alva Curtsdotter - Sveriges Landbruksuniversitetet, Institutionen för ekologi orcid

Amanda Laubmeier - Texas Tech University, Department of Mathematics & Statistics orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges Landbruksuniversitetet, Institutionen för ekologi orcid

Tomas Jonsson - Högskolan i Skövde orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: FORMAS 2016-01168

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: VR 2016-04580
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-06-12 – 2017-08-04

Arter och taxon

acyrthosiphon pisum
rhopalosiphum padi
coccinella septempunctata
orius majusculus
pardosa
bembidion

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uppsala socken

Geografisk beskrivning: Uppgifterna är från experiment som utförts i växthus på Ekologiska institutionen vid SLU i Uppsala. O. majusculus beställdes från Lindesro AB, medan C. septempunctata, Pardosa och Bembidion-individer samlades in från åkrar runt Uppsala, Sverige. Bladlöss erhölls från kolonier som hölls i labbet.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Laubmeier, A. N., Wootton, K., Banks, J. E., Bommarco, R., Curtsdotter, A., Jonsson, T., Roslin, T., & Banks, H. T. (2017). From theory to experimental design : Quantifying a trait-based theory of predator-prey dynamics. In PLOS ONE (No. e0195919; Vol. 13, Issue 4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195919
URN: urn:nbn:se:his:diva-18319
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195919

Wootton, K. L., Curtsdotter, A., Jonsson, T., Banks, H. T., Bommarco, R., Roslin, T., & Laubmeier, A. N. (2022). Beyond body size-new traits for new heights in trait-based modelling of predator-prey dynamics. In PLOS ONE (No. e0251896; Vol. 17, Issue 7 July). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251896
URN: urn:nbn:se:his:diva-21668
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251896

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Populationsdynamik i växthusexperiment av bladlöss och deras rovdjur

Beskrivning

aphid_counts (1734R × 6C) och pred_counts (180R × 8C):
Bladluspopulationer räknades dag 2, 4, 6 och 8, medan predatorpopulationer räknades dag 8. Bladluspopulationer i behandlingar utan predatorer räknades också dag 0, och vissa behandlingar med Coccinella septempunctata räknades dag 1 och 3 också. Initiala predatorpopulationer var 10 Pardosa, 2 C. septempunctata, 20 O. majusculus eller 20 Bembidion. Där behandlingen endast innehöll ett rovdjur fördubblades dessa antal (d.v.s. 4 C. septempunctat

... Visa mer..

Version 1

Citering

Kate Wootton. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Populationsdynamik i växthusexperiment av bladlöss och deras rovdjur . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/26hx-xy41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Kate Wootton - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Kombinationer av rovdjur och byten (se artikel)
Publicerad: 2022-11-23