Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER)

SND-ID: 2022-46

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Deborah Finkel - Jönköping University, Hälsohögskolan orcid

Beskrivning

Den longitudinella studien av könsskillnader i hälsobeteende och hälsa bland äldre (GENDER) är en studie av tvillingpar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 (Gold et al., 2002). Ett frågeformulär rörande hälsa- och hälsobeteenden skickades ut 1994 med svar från 1 210 tvillingar från 605 par där båda svarade. Medelåldern vid baslinjebedömningen var 74,43 år (SD 4,28) och alla var kaukasier.

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka könsskillnader i relation till hälsa och hälsobeteenden hos äldre.
• Frågor rörande subjektiv hälsa, vårdkonsumtion och beteenden, hälsoattityder, upplevd funktionsförmåga, personlighet, socialt nätverk samt formell och informell vård etc. finns tillgängliga.
• Data rörande handstyrka, blodtryck, muskelstyrka- och balans samt kognitiv funktionsförmåga finns tillgängliga.
• Information om blodvärden och gener finns även tillgängligt.

Studiereferens:
Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Scien

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Jönköping University

Ansvarig institution/enhet

Hälsohögskolan

Finansiering 1

 • Finansiär: FAS (currently FORTE)

Finansiering 2

 • Finansiär: Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse

Finansiering 3

 • Finansiär: FNR through SFR

Finansiering 4

 • Finansiär: The MacArthur Foundation

Finansiering 5

 • Finansiär: Konung Gustav V:s minnesfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-02095

Metod och tidsperiod

Population

Tvillingar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 och bosatta i Sverige 1994

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Beskrivning av studiedesign

En grundläggande undersökning av 498 tvillingar (249 par) som var mellan 70 och 80 år genomfördes mellan år 1995 och 1997. Ytterligare två frågeformulär genomfördes med fyra års intervall. Slutligen skickades ett annat frågeformulär ut år 2007 till alla levande tvillingar som deltog i den första enkäten.

Urvalsmetod

Övrigt
Tvillingar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 identifierades i Svenska tvillingregistret och uppmanades att delta i studien.

Tidsperiod(er) som undersökts

1994 – 2007

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: GENDER

Typ(er) av prov: Blodprover

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Alla län i Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), HÄLSA, Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Allmän hälsa och välbefinnande, Kön och könsroller, Äldre, PSYKOLOGI, ÖVRIGT (CESSDA Topic Classification)
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Psykologi, Genusstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176.
DOI: https://doi.org/10.1093/geronb/57.3.s168

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Deborah Finkel

deborah.finkel@ju.se

Dataset 1
Q1: Förstudie, enkät, 1994

Beskrivning

Baslinjeformuläret skickades ut 1995

Frågor om subjektiv hälsa, medicinkonsumtion och beteenden och attityder relaterade till hälsa, upplevd ADL-kapacitet, personlighet och sociala nätverk, formell och informell vård etc. finns tillgängliga.

Citering

Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Deborah Finkel - Jönköping University, Hälsohögskolan orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1995

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Frågor om subjektiv hälsa, medicinkonsumtion och beteenden och attityder relaterade till hälsa, upplevd ADL-kapacitet, personlighet och sociala nätverk, formell och informell vård etc. finns tillgängliga.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1995
 • Prov: En postenkät skickades 1995 till till skillnad från sextvillingpar i åldern 70-80 identifierade från Svenska Tvillingregistret
 • Antal svar: 1210
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

418

Antal individer/objekt

1210

Dataset 2
IPT1: Grundläggande undersökning, interview, kognitiv och fysisk funktion, 1995-1997

Beskrivning

En personlig utvärdering av 498 tvillingar från 249 par mellan 70 och 80 år gjordes mellan 1995 och 1997, och inkluderade en intervju och tester av kognitiv och fysisk funktion.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Deborah Finkel - Jönköping University, Hälsohögskolan orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1997
 • Instrument: Intervju och tester av kognitiv och fysisk funktion.
 • Urvalsstorlek: 498
 • Antal svar: 498
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

841

Antal individer/objekt

498

Dataset 3
IPT2: interview, kognitiv och fysisk funktion 1999-2001

Beskrivning

Frågor om subjektiv hälsa, medicinkonsumtion och beteenden och attityder relaterade till hälsa, upplevd ADL-kapacitet, personlighet och sociala nätverk, formell och informell vård etc. finns tillgängliga. Vidare finns mått på greppstyrka, vitalkapacitet, blodtryck, ett antal övningar relaterade till muskelstyrka och balans samt kognitiva funktioner tillgängliga. Blodvärden och genotypning finns också.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Deborah Finkel - Jönköping University, Hälsohögskolan orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999–2001
 • Instrument: Intervju och tester av kognitiv och fysisk funktion.
 • Urvalsstorlek: 498
 • Antal svar: 498

Variabler

891

Antal individer/objekt

498

Dataset 4
IPT3: interview, kognitiv och fysisk funktion, 2003-2005

Beskrivning

Frågor om subjektiv hälsa, medicinkonsumtion och beteenden och attityder relaterade till hälsa, upplevd ADL-kapacitet, personlighet och sociala nätverk, formell och informell vård etc. finns tillgängliga. Vidare finns mått på greppstyrka, vitalkapacitet, blodtryck, ett antal övningar relaterade till muskelstyrka och balans samt kognitiva funktioner tillgängliga. Blodvärden och genotypning finns också.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Deborah Finkel - Jönköping University, Hälsohögskolan orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2005
 • Instrument: Intervju och tester av kognitiv och fysisk funktion.
 • Urvalsstorlek: 306
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

881

Antal individer/objekt

306

Dataset 5
Q2: enkät 2007

Beskrivning

Frågor om subjektiv hälsa, medicinkonsumtion och beteenden och attityder relaterade till hälsa, upplevd ADL-kapacitet, personlighet och sociala nätverk, formell och informell vård etc. finns tillgängliga.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Deborah Finkel - Jönköping University, Hälsohögskolan orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – 2007

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–2007
 • Urvalsstorlek: 356
 • Antal svar: 356
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

315

Antal individer/objekt

356

Publicerad: 2022-03-18