Hur hedgar företag i finansiellt trångmål?

SND-ID: 2022-47

Skapare/primärforskare

Niclas Andrén - Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Håkan Jankensgård - Lund universitet, Företagsekonomiska institutionen

Evan Dudley - Queen's university, Goodes Hall, Smith School of Business

Beskrivning

Vi undersöker hur företag i finansiellt trångmål använder derivat för hedging. Vi studerar amerikanska oljeproducenter under perioden Q1:2013 till Q4:2015. Hedgingstrategier handkodas med hjälp av företagens kvartalsrapporter. Vi skapar en variabel per hedgingstrategi som antar vardet 1 om företaget använder hedgingstrategin, noll annars. Vi klassificerar företags derivatportföljer i fem distinkta hedgingstrategier baserat på det skydd de erbjuder och hur de påverkar företagets kassaflöden. Datasetet innehåller variablerna för de fem hedgingstrategierna och identifieras per kvartal och global company key (GVKEY).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Företagsekonomiska institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Knut Wicksell Financial Centre for Financial Studies

Finansiering 2

 • Finansiär: Jan Wallander and Tom Hedelius Stiftelse rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Populationen består av amerikanska oljeproducenter (SIC 1311)

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Urvalsperioden är Q1:2013 till Q4:2015. Företag inkluderas i samplet om huvudkontoret ligger i USA, de är börsnoterade och har totala tillgångar om minst $1mn varje kvartal. Vi kräver att kvartalsrapporter är tillgängliga och derivatpositioner rapporteras tillräckligt detaljerat för att möjliggöra kvantifiering av hedgingstrategier. Slutligen måste företag ha derivat i minst ett kvartal under urvalsperioden.

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-12-31 – 2015-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: USA

Publikationer

Dudley, E, Andrén, N, Jankensgård, H 2022. How do Firms Hedge in Financial Distress?, working paper.
DOI: https://doi.org/10.1002/fut.22336

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Klassificering av hedgingstrategier i den amerikanska oljeindustrin 2013-2015

Beskrivning

Datasetet innehåller kvartalsvis klassificering av amerikanska oljebolags hedgingstrategier under perioden 2013-2015. Strategierna är klassificerade baserade på rapportering i respektive företags kvartalsrapport. Fem strategier identifieras (beskrivs i datafilen). Företag identifieras med Global Company Key. Global Company Key eller GVKEY är en unik sexsiffrig kod som tilldelas varje företag i Capital IQ Compustat-databasen.

Version 1

Citering

Niclas Andrén, Evan Dudley, Håkan Jankensgård. Lunds universitet (2022). Klassificering av hedgingstrategier i den amerikanska oljeindustrin 2013-2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rmrg-9341

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Niclas Andrén - Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Evan Dudley - Queen's university, Goodes Hall, Smith School of Business

Håkan Jankensgård - Lund universitet, Företagsekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2015

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kodning av derivatpositioner i kvartalsrapporter
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-12-31–2015-12-31
 • Instrument:
 • Urvalsstorlek: 1116
 • Antal svar: 96
 • Antal ej svarande: 1037
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 1037
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Ekonomiska/finansiella

Variabler

7

Antal individer/objekt

96

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

Se mer information i den engelska sidan för katalogposten

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-04-07
Senast uppdaterad: 2022-05-05