Ökad dödlighet av humledrottningar längs vägar med mycket trafik

SND-ID: 2022-50

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Åsa Berggren - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Jörgen Wissman - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Erik Öckinger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Denna studie är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bidrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet.
Datan samlades in genom inventeringen av humledrottningar på 20 lokaler i Uppland, Sverige under våren och sensommaren 2020. Lokalerna parades så att hälften av dem var artrika vägkanter som hade en gradient i trafikintensitet från ~100 till ~6000 fordon per dag, och den andra hälften hade en liknande gradient i trafikintensitet men hade artfattiga eller gräsdominerande vägkanter. Inventeraren gick en 2 km lång transekt (1 km på varje sida av vägen) och registrerade alla döda och levande humledrottningar. Datauppsättningen består av 403 observationer. Varje observation motsvarar en observerad humledrottning, om de hittades döda eller

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-9

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areela näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 942-2015-988

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05-01 – 2020-09-08

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Institution för ekologi insektssamling

Typ(er) av prov: Humledrottningar

Arter och taxon

apoidea
humlor
insekter

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Upplands Väsby kommun, Uppland

Geografisk beskrivning: Data samlades i 20 lokaler i Mälardalen (Stockholm, Uppsala och Södermanland).

Publikationer

Juliana Dániel-Ferreira, Åsa Berggren, Riccardo Bommarco, Jörgen Wissman, Erik Öckinger, Bumblebee queen mortality along roads increase with traffic, Biological Conservation, Volume 272, 2022, 109643
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109643
ISSN: 0006-3207

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mortalitet av humledrottningar längs vägar med varierande trafik och kontrasterande blommande växtdiversitet i vägkanten

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datafilen Queen_mortality_and_behaviour.csv innehåller 403 rader och 12 kolumner. Se den allmänna beskrivningen och dokumentationsfilen för mer information.

Version 1

Citering

Juliana Dániel-Ferreira, Åsa Berggren, Riccardo Bommarco, Jörgen Wissman, Erik Öckinger. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Mortalitet av humledrottningar längs vägar med varierande trafik och kontrasterande blommande växtdiversitet i vägkanten. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mrva-kt50

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Åsa Berggren - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Jörgen Wissman - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Erik Öckinger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Publicerad: 2022-06-30