Svenska utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende och hälsa: en uppföljande studie

SND-ID: 2022-52

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Syftet var att följa upp utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende samt mentala och generella hälsa.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Regional Ethical Board in Linköping (Dnr 2017/504-3).

Metod och tidsperiod

Population

Studenter

Tidsdimension

Studiedesign

Observationsstudie

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

Uppföljande studies baserat på en tidigare baseline-undersökning

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kronobergs län, Kalmar län

Publikationer
Dataset
Svenska utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende och hälsa: en uppföljande studie

Version 1

Citering

Emil Danehorn. Linnéuniversitetet (2022). Svenska utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende och hälsa: en uppföljande studie. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ca00-7y04

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-02-01–2019-09-01

Variabler

21

Antal individer/objekt

822

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-04-19