Originaldata fälttester av aggreggationsferomon för långhorningsskalbaggar Aromia moschata moschata och Holopleura marginata

SND-ID: 2022-56

Skapare/primärforskare

Mattias Larsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Växtskyddsbiologi orcid

Jocelyn Millar - University of California, Riverside, Department of Chemistry orcid

Beskrivning

Originaldata för Molander m. fl: p-Mentha-1,3-dien-9-ol: A novel aggregation-sex pheromone for monitoring longhorn beetles (Cerambycidae) in Eurasia and North America

Långhorningsskalbaggar (Cerambycidae) är en mångformig familj av skalbaggar av väsentlig betydelse som skogsskadegörare och sjukdomsvektorer, och är också viktiga komponenter i skogens näringsvävar och ekosystemets funktionalitet. Under senare år har många olika långhorningsferomoner identifierats, vilket har visat storskaliga generella mönster i deras funktionalitet som sex- eller aggregation-sex-feromoner i olika underfamiljer, och vilka olika typer av ämnen som kännetecknar feromonerna i olika cerambycid-taxa. Här inkluderar vi kompletterande och originaldata för identifieringar av aggregation-sex-feromoner för den eurasiska långhorningen Aromia moschata moschata (L.) (Cerambycinae; tribus Callichromatini) och den nordamerikanska arten Holopleura marginata LeConte (Cerambycinae; tribus Holopleurini). Detta är en del av pågående arbete med att utöka den taxonomiska täckningen av identifierade cerambycidferomoner, och bredda mö

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ltv.2022.2.6-242

SLU.ltv.2022.4.4.IÄ-6

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-04-28 – 2018-07-30

Arter och taxon

holopleura marginata leconte, 1873
aromia moschata (linné, 1758)

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, USA

Geografisk beskrivning: Skåne, Sverige. Kalifornien, USA.

Publikationer
Dataset
Aggregation-sexferomon fällfångstdata för Aromia moschata moschata och Holopleura marginata

Beskrivning

Originaldata från fällstudier av fångster av olika arter till olika beten som testats i studien.

Aromia moschata-fångster: Fångstförsöken utfördes på Revingehed nära Krankesjön, på 20 olika fällplatser (replikat) endast identifierade med nummer från 1-20. Behandlingar som jämfördes utgjordes av två olika betestyper: Dienol (p-Mentha-1,3-dien-9-ol löst i isopropanol) respektive Kontroll (endast isopropanol).
Tabellkolumner: År, Uppsättningsdatum, Tömningsdatum, Ordinaldatum, Fällplats, Behandl

... Visa mer..

Version 1

Citering

Mattias Larsson, Jocelyn Millar. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Aggregation-sexferomon fällfångstdata för Aromia moschata moschata och Holopleura marginata. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/zfpv-3f84

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Mattias Larsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Växtskyddsbiologi orcid

Jocelyn Millar - University of California, Riverside, Department of Chemistry orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fällfångst med insektsfällor betade med feromonkandidatsubstanser
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-04-28–2018-07-30
  • Instrument: Insektsfällor - Insektsfälla, trattfälla
Publicerad: 2022-05-02