Naturens kalender - fenologiska observationer av medborgarforskare

SND-ID: 2022-86

Den här studien är en del av samlingen Fenologiska observationer och undersökningar

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Jacob Johansson - Lunds universitet, Institutionen för biologi orcid

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Svenska Botaniska Föreningen

... Visa mer..

Beskrivning

Naturens kalender (www.naturenskalender.se) drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nätverkets huvudman.
Huvuduppgiften för Naturens kalender är att samla in observationer av vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender.

Data om naturens kalender samlas in på två olika sätt. Dels bedrivs en långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar” där rapporter om fenologiska observationer samlas in över hela året, dels genomför vi korta ”kollar” där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet vid en viss tidpunkt på året.

Kalendrar
Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella medborgarforskare, s.k. fenologiväktare, i Växtkalendern (från 2008) och Fågelkalendern (från 2016). Under åren 2015-2018 fanns också Bikalendern, som förutom att samla in observationer av växters fenologi, också registrerade aktiviteter som biodlare utförde på bigården som beskriver binas aktiviteter och skötsel.

Kollar
Med början 2015 genomförs Vårkollen under Valborg

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för skoglig fältforskning

Finansiering

 • Finansiär: SLU:s fortlöpande miljöanalysprogram rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-01-01 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Data finns från hela Sverige.

Publikationer
Dataset 1
Naturens kalender - Växtkalendern

Beskrivning

I Växtkalendern har medborgarforskare rapporterat in observationer av hur
- blomning
- lövsprickning
- barrträds skottskjutning
- bär- och fruktmognad
- fröspridning
- höstlövens färger
- lövfällning
utvecklas under växtsäsongen.

Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter på vilda växter i Sverige.

Datasetet innehåller en fil med observationsdata (plants_calendar_2008-2021.csv), en fil med den kompletta artlistan som

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ola Langvall, Åslög Dahl, Jacob Johansson, Kjell Bolmgren. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Naturens kalender - Växtkalendern. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ppqs-9h88

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Jacob Johansson - Lunds universitet, Institutionen för biologi orcid

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer gjorda i fält av medborgarforskare
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008–2021

Variabler

15

Dataset 2
Naturens kalender - Vårkollen

Beskrivning

I Vårkollen har medborgarforskare rapporterat in observationer av hur långt utvecklingen av
- blomning hos tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg och hägg
- lövsprickning hos björk
har kommit vid tidpunkten för Valborg (vissa år 29/4-1/5, andra år enbart 30/4-1/5).

Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter på vilda växter i Sverige genom att studera statusen över hela landet för de ingående arterna och faserna vid en och

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ola Langvall, Kjell Bolmgren, Svenska Botaniska Föreningen. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Naturens kalender - Vårkollen. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/6f3c-xn85

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Svenska Botaniska Föreningen

Nyckelord

vårtecken

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer gjorda i fält av medborgarforskare
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015–2021
 • Tidsupplösning: 1 år

Variabler

15

Dataset 3
Naturens kalender - Bikalendern

Beskrivning

I Bikalendern har medborgarforskare rapporterat in observationer av hur
- dragande växters blomning
- bin och humlors drag
- levandestatus på bisamhället
- stödutfodring
- yngelklot
- honungsproduktion
- skattlådor
- förekomst av varroa-kvalster
har utvecklats under säsongen.

Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter på biodling i Sverige.

Datasetet innehåller en fil med observationsdata (beekeepers_calendar_2015-20

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ola Langvall, Åslög Dahl, Kjell Bolmgren, Sveriges Biodlares Riksförbund. Sveriges lantbruksuniversitet (2022). Naturens kalender - Bikalendern. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/fhe1-xq48

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Sveriges Biodlares Riksförbund

Nyckelord

bin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer gjorda i fält av medborgarforskare
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015–2021

Variabler

13

Publicerad: 2022-06-03
Senast uppdaterad: 2022-06-16