Mönster i barns observerade delaktighet och närhet till liten grupp med lärare i den svenska förskolans fria lek

SND-ID: 2022-89

Skapare/primärforskare

Frida Åström - Jönköpings universitet, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Beskrivning

Svensk förskola är en förskola för alla barn och fri lek är en viktig pedagogisk aktivitet. Frågan är om alla barn är delaktiga (dvs, befinner sig i viktiga aktiviteter och är engagerade när dom är där) i tillräcklig omfattning i förskolans fria lek? Denna studie ämnar utforska barns observerade delaktighet utifrån kvantitativa observationsdata och ett person-orienterat analyssätt. Flera systematiska ögonblicksobservationer á 3 sekunder (M = 19.50, SD = 8.40) av enskilda barn (n = 453) med en minimålder om 36 månader, genomfördes kontinuerligt under 1-2 heldagar på 56 förskoleavdelningar i sydöstra Sverige. Enbart observationer där den överordnade aktiviteten (activity setting) var fri lek (inne samt ute) användes i analysen. De summerade observationerna resulterade i frekvensdata för fyra typer av aktiviteter; låtsaslek, associativ/kooperativ lek, närhet till liten grupp inkl. lärare, samt nivå av engagemang (nivå av fokus eller ansträngning i aktiviteten) och valdes ut som viktiga utifrån svensk förskolekontext och tidigare forskning. Proportioner (dividerat på individens totala antal observ

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Jönköping University

Diarienummer hos huvudman

2012/23021 samt 2013/361-271

Ansvarig institution/enhet

Högskolan för Lärande och kommunikation

Medverkande

Lena Almqvist - Mälardalen University, School of Health, Care, and Social Welfare orcid

Mats Granlund - Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation orcid

Eva Björck - Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation orcid

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2016–05555 and 2018 6995

Finansiering 2

 • Finansiär: Socialstyrelsen

Finansiering 3

 • Finansiär: FORTE
 • Diarienummer hos finansiär: 2013-00163
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad data, indirekta identifierare, frågor om särskilt stöd, modersmålsstöd, hälso/psykologisk/beteende data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Linköping - dnr 2012/199-31

Linköping - dnr 2014/479-31

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Förskolebarn i svensk förskola i åldern 3-5 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Data från 453 barn från två olika projekt användes i studien. Olika varianter av bekvämlighetsurval användes.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-01 – 2014-12-01

2015-09-01 – 2016-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sydöstra regionen av Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

UTBILDNING, Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, Allmän hälsa och välbefinnande, Barn, PSYKOLOGI (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Psykologi, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Åström, F., Björck-Åkesson, E., Sjöman, M., & Granlund, M. (2020). Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools. Early Child Development and Care. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1754209
DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1754209
URN: urn:nbn:se:hj:diva-48650

Åström, F., & Almqvist, L. (2022). Patterns of Observed Child Participation and Proximity to a Small Group including Teacher in Swedish Preschool Free Play. Frontiers in Education, section Special Educational Needs.
: not published
DOI: https://doi.org/10.3389/feduc.2022.982837

Granlund, M., Almqvist, L., Gustafsson, P. A., Gustafsson, B. M., Golsäter, M., Prozchowska, M., & Sjöman, M. (2015). Tidig upptäckt - Tidig Insats: slutrapport [Early detection - early intervention: final report]. Retrieved from: http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapport+till+Socialstyrelsen.pdf. Jönköping University/CHILD

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mönster i barns observerade delaktighet och närhet till liten grupp med lärare i den svenska förskolans fria lek

Beskrivning

Data har samlats in med hjälp av systematiska observationer genom det manualbaserade instrumentet Child Observation in Preschool (COP) som anpassats till svensk förskolekontext. Observationerna innebär att flera ögonblicksbilder av individuella barn görs under minst en heldag i förskolan. Flera aspekter av individens aktuella aktivitetet kodas. Därefter har data summerats på individnivå och proportionerlig fördelning av aktiviteter (dividerat med individens totala antal observationer i fri lek)

... Visa mer..

Version 1

Citering

Frida Åström. Jönköping University (2022). Mönster i barns observerade delaktighet och närhet till liten grupp med lärare i den svenska förskolans fria lek. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.57817/cavz-p910

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Frida Åström - Jönköpings universitet, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-01 – 2014-12-31

2015-09-01 – 2016-06-30

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: observationer av förskolebarn
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09–2016-06-30
 • Datainsamlare: Högskolan för Lärande och Kommunikation
 • Instrument: Child Observation in Preschool (COP) (Datainsamlingsguide) - bygger på systematiska observationer av förskolebarn, utvecklad i USA och anpassat till svensk förskolekontext
 • Urvalsstorlek: 453
 • Antal svar: 3
 • Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: enkäter till förskolerektorer/chefer
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09–2015-12
 • Datainsamlare: Högskolan för Lärande och Kommunikation
 • Antal svar: 56
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: enkäter till förskollärare
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09–2016-06-30
 • Datainsamlare: Högskolan för Lärande och Kommunikation
 • Antal svar: 45
 • Datakälla: Forskningsdata

Variabler

53

Antal individer/objekt

453

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-08-25