Medier, tillit och information

SND-ID: 2022-93

Skapare/primärforskare

Anne Kaun - Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande orcid

Peter Jakobsson - Uppsala universitet orcid

Fredrik Stiernstedt - Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande orcid

Beskrivning

Samhälleliga kriser som Corona-pandemin är, i det det moderna mediesamhället, också medie- och
informationskriser. En central fråga är medborgarnas tillit och förtroende till medierna. Globalt sett har tilliten till medierna minskat under senare år. Sverige sticker ut med en högre grad av tillit (även på detta område) men vi ser också en ökad polarisering där utbildningsnivå och politisk åskådning samt medievanor tycks bidra till en sjunkande grad av tillit i vissa delar av befolkningen. Vid samhälleliga kriser finns ett omfattande behov av korrekt och fungerande informationsspridning, samtidigt som förekomsten av desinformation, “fake news” och ryktesspridning ökar kraftigt. Detta projekt syftar till att studera tilliten till medierna under Corona-krisen. Projektet erbjuder en unik forskningsdesign (med dagböcker och djupintervjuer) som möjliggör rikhaltig och nyanserad förståelse för hur tilliten till medier och samhällsinformation ser ut, hur den formas, vilka faktorer som påverkar den och hur den utvecklas under ett längre krisförlopp. Projektet bidrar till en teoretisk och metodologisk ny

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Södertörns högskola

Diarienummer hos huvudman

2020/2325

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kultur och lärande

Finansiering

 • Finansiär: Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2020-00632_Formas
 • Projektnamn på ansökan: Media, trust and information during the Corona crisis
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska befolkningen, ålder 18 - 65 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval
Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Deltagare rekryterades från Kantar Sifos online panel

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-08-15 – 2021-01-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stiernstedt, F. (2021). The voices we trust : Public trust in news and information about COVID-19 on Swedish Radio. Radio Journal, 19(2).
DOI: https://doi.org/10.1386/rjao_00047_1

Kaun A. Ways of seeing digital disconnection: A negative sociology of digital culture. Convergence. 2021;27(6):1571-1583. doi:10.1177/13548565211045535
DOI: https://doi.org/10.1177/13548565211045535

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Medier, tillit och information

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datamaterialet består av 6 filer, en fil för varje omgång med svar på intervjufrågorna för varje undersökningsrond. Bakgrundsvariablerna och frågorna som har ställts i varje omgång är beskrivna i dokumentet Readme.

Version 1

Citering

Anne Kaun, Peter Jakobsson, Fredrik Stiernstedt. Södertörns högskola (2022). Medier, tillit och information. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/k7xc-4h49

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Anne Kaun - Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande orcid

Peter Jakobsson - Uppsala universitet orcid

Fredrik Stiernstedt - Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Formulär med öppna frågor, har skickats till respondenterna i 6 olika omgångar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-08-15–2021-01-31
 • Datainsamlare: Kantar Sifo
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär (Semistrukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 100
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-09-20