Nya teknologier mellan forskning och publik - Det digitala museet, enkätresultat

SND-ID: 2023-57

Skapare/primärforskare

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Datasetet representerar resultatet från en enkät som var en del av arbetet i ett forskningsprojekt om nya teknologier i museum och kulturmiljövård. Projektet genomfördes i samarbete mellan Göteborgs universitet och Historiska Museet och finansierades av Riksantikvarieämbetet. Enkäten vände sig till professionella aktörer inom museer och kulturmiljövård och handlar om användningen av digitala immersiva teknologier i publik verksamhet. Enkäten och resultatet skapades med Microsoft Forms och bearbetades i Microsoft Excel med pluginen Colectica. Svaren är en blandning av fritext och envalsfrågor.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kulturvård

Medverkande

Jasmine-Beatrice Aavaranta Hansén - Historiska Museet

Wilhelm Lagercrantz - Historiska Museet

Elin Fornander - Historiska Museet orcid

Jonathan Westin - Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet orcid

William Gothlin Illsley - Svensk nationell datatjänst orcid

... Visa mer..

Finansiering

  • Finansiär: Riksantivarieämbetet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: RAÄ-2022-904
  • Projektnamn på ansökan: Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Respondenter som representerar svarande museer

Urvalsmetod

Enkäten skickades till 181 museer i Sverige, varav 74 svarade. Kontakten med museerna var delvis anonym. Enkäterna har i första hand skickats till funktionsadresser men där så inte var möjligt skickades e-post till lämpliga kontaktpersoner. Museerna har sedan själva fått välja vem i organisationen som svarar på enkäten.

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-03 – 2023-03

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
Nya teknologier mellan forskning och publik - Det digitala museet, enkätresultat

Beskrivning

Datasetet innehåller svar till 9 frågor som kräver svar både på envalsfrågor och fritext. Frågefält och svarsalternativ finns redovisade i dokumentationsfilen. I datafilen finns svar från 74 anonym respondenter från 74 olika museer

Version 1

Citering

Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2023). Nya teknologier mellan forskning och publik - Det digitala museet, enkätresultat. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/82kq-wb24

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Enkät
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-08–2022-11
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet

Variabler

11

Antal individer/objekt

74

Publicerad: 2023-04-03