Spårämnesdata (Mn/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige

SND-ID: 2023-61

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Beskrivning

Dataset över Mn/Ca i skal av Bulimina marginata och Nonionellina labradorica (CTG-märkta) analyserades genom laserspektroskopi (LA-ICP-MS). Mn/Ca mättes i de tre senast bildade kamrarna (n, n-1, n-2), och i skal av Bulimina marginata analyserades även de första kamrarna, så kallade 'proloculus' (p). Exemplaren provtogs från ytsediment från två platser i Gullmarsfjorden under 2018 och 2019. Datasetet är en del av en studie som undersöker hur Mn/Ca kvoten i foraminiferers skal påverkas av förändrad syrehalt i bottenvatten.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen

Medverkande

Helena L. Filipsson - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Christine Barras - University of Angers, Laboratory of Planetology and Geodynamics

Joan M. Bernhard - Woods Hole Oceanographic Institution, Department of Geology and Geophysics

K. Mareike Paul - Helsingfors universitet, Avdelningen för geovetenskaper och geografi orcid

Magali Schweizer - University of Angers, Laboratoire de Planétologie et Géosciences

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Finlands Akademi rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 730872
  • Information om finansiering: CALIPSOplus under the EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020

Finansiering 5

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-04190_VR
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-17

2019-02-24

2019-06-11

Arter och taxon

nonionellina labradorica
skalamöbor
bulimina marginata

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lyse församling, Bokenäset församling

Geografisk beskrivning: Gullmarn (även kallad Gullmaren eller Gullmarsfjorden)

Publikationer
Dataset
Spårämnesdata (Mn/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Sediment från Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow respektive R/V Skagerak) på två platser: GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’E) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’E). Proven togs med en GEMAX® twin-barrel corer (modifierad Gemini corer, 9 cm diameter, från Oy Kart AB, Finland). Sedimentprov togs från ytan av sedimentkärnorna (0-1 cm och 1-2 cm) och CTG tillsattes för att särskilja mellan levande och död

... Visa mer..

Version 1

Citering

Inda Brinkmann. Lunds universitet (2023). Spårämnesdata (Mn/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/50fg-7x12

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2023-03-30