Dataset för SOU 2023:18 Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

SND-ID: 2023-69

Skapare/primärforskare

Ulrika Liljeberg - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Mattias Schain - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Kristina Forsbacka - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Beskrivning

Utredningen är en statlig offentlig utredning (SOU). Uppdraget framgår av regeringens direktiv 2022:27 och 2022:135. Kärnan i uppdraget är att lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, och på system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av sådan utbyggnad. Utredningen har bedrivits mellan den 7 april 2022 och den 27 april 2023. Datamaterialet består av betänkandets underlag. Detta inbegriper bland annat konsekvensberäkningar och datakörningar mot fastighetsregistret och databasen Vindbrukskollen, enkätmaterial till vindkraftsprojektörer, insamlade s.k. bygdemedelsavtal från Sveriges kommuner samt diverse myndighets- och forskningsrapporter.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Diarienummer hos huvudman

Komm2022/00647/M 2022:03

Uppdragsgivare

Regeringen - Dir. 2022:27, dir. 2022:135

Finansiering

 • Finansiär: Regeringen
 • Diarienummer hos finansiär: Dir. 2022:27, dir. 2022:135
 • Projektnamn på ansökan: M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Information om upphovsmän till delarbeten och publikationer

Metod och tidsperiod

Population

Kommuner, närboende och lokalsamhället med relevans för svensk vindkraftsutbyggnad

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-04-07 – 2023-04-27

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge

Geografisk beskrivning: Huvudsakligt fokus Sverige. Jämförande policyanalys med nordiska länder.

Publikationer

SOU 2023:18 Vindens värde - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften
ISBN: 978-91-525-0593-9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset för SOU 2023:18 Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

Ladda ner data

Beskrivning

Datasetet består av betänkandets underlag. Detta inbegriper bland annat konsekvensberäkningar och datakörningar mot fastighetsregistret och databasen Vindbrukskollen, enkätmaterial till vindkraftsprojektörer, insamlade s.k. bygdemedelsavtal från Sveriges kommuner samt diverse myndighets- och forskningsrapporter.

Alla delar av materialet kan inte tillgängliggöras som öppet tillgängliga data. Se innehållsförteckningen för detaljer om vad som ingår i detta dataset och vad som endast finns hos Rik

... Visa mer..

Version 3

2023-05-25
https://doi.org/10.5878/4nyf-3z08

Metadata korrigerade : Filnamnen har modifierats med tillägg av inledande nollor i en- och tvåsiffriga ID-nummer för att möjliggöra tydligare filnamnssortering.

... Visa mer..

Citering

Ulrika Liljeberg, Mattias Schain, Kristina Forsbacka. M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft (2023). Dataset för SOU 2023:18 Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften. Svensk nationell datatjänst. Version 3. https://doi.org/10.5878/4nyf-3z08

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Programvara

Övrigt

Skapare/primärforskare

Ulrika Liljeberg - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Mattias Schain - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Kristina Forsbacka - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2022

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Sammanfattning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Samråd med kommuner, projektörer, närboende, myndigheter, intresseorganisationer och andra berörda parter
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-04-07–2023-03-31
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Sammanfattning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kartläggning av motsvarande system i andra nordiska länder
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-06-01–2023-03-31
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Instrument: Intervjuer - Intervjuer med företrädare för myndigheter och andra aktörer i Danmark, Finland, Norge och Island
 • Instrument: Kartläggning (Övrigt) - Kartläggning av tillgänglig information på internet.
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Juridiska, Kommunikation: Mellanmänsklig

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Deltagande fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Studiebesök på vindkraftsparker och hos närboende
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-09-01–2022-11-30
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Geografiskt område
... Visa mer..
Publicerad: 2023-04-27
Senast uppdaterad: 2023-05-25