Kvalitet på bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) från en stadsdel: inkommande och efter behandling i en grön vägg

SND-ID: 2023-7

Skapare/primärforskare

Mashreki Sami - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Annelie Hedström - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Elisabeth Kvarnström - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Inga Herrmann - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Beskrivning

Datauppsättningen som presenteras här består av rådata med avseende på kvaliteten på inkommande bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), som genereras från en stadsdel med 800 PE (population equivalent), och kvaliteten på BDT-vattnet efter rening i en grön vägg. Fem naturliga filtermaterial (pimpsten, biokol, hampafiber, kaffesump och komposterad fibermull) användes i den gröna väggen och testades för tre hydrauliska belastningshastigheter (54, 108 och 216 l/m2/d). Inflödesproverna och proverna efter behandling i den gröna väggen togs manuellt mellan november 2021 och mars 2022. De analyserades med avseende på innehåll av organiskt material, näringsämnen, patogener, anjoniska tensider, salt och mikroplaster. Stödparametrar, t.ex. suspenderade fasta partiklar och pH, ingår också i datasetet. Vidare, för mikroplaster, ingår resultat från blankprover. Denna datauppsättning användes för att utvärdera behandlingseffektiviteten hos de olika filtermaterialen vid olika hydrauliska belastningshastigheter.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet

Diarienummer hos huvudman

1773284

1773279

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Medverkande

Helene Österlund - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Kerstin Nordqvist - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Finansiering 1

 • Finansiär: Naturvårdsverket rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 208-0182-18
 • Projektnamn på ansökan: µrban plastics - Sources, sinks and flows of microplastics in the urban environment

Finansiering 2

 • Finansiär: Formas rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-01903
 • Projektnamn på ansökan: From grey to blue-green: Decentralized grey water treatment for use in blue-green urban environments
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Helsingborg kommun

Geografisk beskrivning: Provtagningarna utfördes i RecoLab i Helsingborg, som tar emot källsorterat BDT-vatten från en stadsdel med 800 PE (population equivalent). Experimentet med den gröna väggen genomfördes inne i RecoLab.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Removal of Microplastics from Greywater Using a Green Wall Treatment System. In 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control: Conference Proceedings, 2022, p. 505-508
:

M. Sami, A. Hedström, E. Kvarnström, D.T. McCarthy, I. Herrmann, Greywater treatment in a green wall using different filter materials and hydraulic loading rates, Journal of Environmental Management, Volume 340, 2023,117998, ISSN 0301-4797, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117998.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117998

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kvalitet på bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) från en stadsdel: inkommande och efter behandling i en grön vägg

Beskrivning

1. Study_Description: Detta dokument innehåller en sammanfattning av hur provtagningar och analyser utfördes.
2. greywater_quality: Uppmätta koncentrationer i inkommande och utgående vatten vid de olika provtagningstillfällena.

Version 1

Citering

Mashreki Sami, Annelie Hedström, Elisabeth Kvarnström, Inga Herrmann. Luleå tekniska universitet (2023). Kvalitet på bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) från en stadsdel: inkommande och efter behandling i en grön vägg. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/h5w8-ak85

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Mashreki Sami - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Annelie Hedström - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Elisabeth Kvarnström - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Inga Herrmann - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Manuell provtagning av inkommande och utgående BDT-vatten
 • Datainsamlare: Luleå tekniska universitet
 • Datakälla: Fysiska föremål

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2023-04-28
Senast uppdaterad: 2023-05-09