Detektering av flera fiskarter i dieten hos den invasiva svartmunnade smörbulten påvisar nya trofiska interaktioner i Östersjön

SND-ID: 2023-73

Skapare/primärforskare

Isa Wallin Kihlberg - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Syftet med studien var att undersöka diet hos svartmunnad smörbult i två olika områden i Östersjön under två år genom att använda två olika metoder.
Svartmunnad smörbult har samlats in genom ryssjefiske och nätfiske i maj och juni 2018-2019 i Karlskrona skärgård i södra Östersjön och på Åland i norra Östersjön. Datasetet innehåller data över diet hos svartmunnad smörbult, insamlat genom visuell dietanalys och DNA metabarcoding. Visuell dietanalys har gjorts genom dissektion och artbestämning av bytena till lägsta möjliga taxonomiska nivå, och sedan har vi både räknat byten/bytesgrupper och uppskattat deras relativa proportioner i varje prov. Vid DNA metabarcoding har vi använt oss av markören 12S för detektering av fiskarter i dieten, och markören COI för en uppskattning av proportionerna av fisk resp. ryggradslösa djur i dieten. DNA från smörbultarnas maginnehåll har amplifierats med PCR och sedan sekvenserats med Illumina MiSeq. Som output får man då antal sekvenser per bytesart, vilket ungefär motsvarar relativ biomassa per bytesart. Det gör att man kan jämföra ungefärliga dietproportioner

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.aqua.2023.4.4.IÄ-1

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för akvatiska resurser

Medverkande

Örjan Östman - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser orcid

Ann-Britt Florin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser orcid

Karl Lundström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser orcid

Finansiering 1

 • Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten rorId
 • Diarienummer hos finansiär: Hav Dnr 3484-21
 • Projektnamn på ansökan: DNA-metabarcoding av diet hos den invasiva svartmunnade smörbulten

Finansiering 2

 • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne rorId
 • Diarienummer hos finansiär: FO 2017-0047
 • Projektnamn på ansökan: Ekologiska effekter av den invasiva fisken svartmunnad smörbult i Östersjön

Finansiering 3

 • Finansiär: Jordbruksverket rorId
 • Diarienummer hos finansiär: Jnr 2016-7109
 • Projektnamn på ansökan: Svartmunnad smörbult i Blekinge och Kalmar län: utbredning, spridning, påverkan på ekosystem och potential som resurs
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Uppsala - dnr 5.8.18-07747/2018

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-05-01 – 2018-06-30

2019-05-01 – 2019-06-30

Arter och taxon

neogobius melanostomus

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Blekinge län, Åland, Östersjön

Geografisk beskrivning: I Blekinge har data samlats in på tre ställen i Karlskrona skärgård, strax utanför Karlskrona. På Åland har data samlats in dels inne i Västerhamn (Mariehamn, vid Elverket) och dels vid inloppet till Västerhamn, vid Lagneskär.

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Detektering av flera fiskarter i dieten hos den invasiva svartmunnade smörbulten påvisar nya trofiska interaktioner i Östersjön

Beskrivning

1. Fil Diet_data_RG_no_zoopl_200520_csv_1 (används för RDA och plotten över relativa bytesproportioner i visuell dietanalys). 346 rader, 50 kolumner.

2. Fil rg_dna_comparison_VSCA_COI_csv_1 (används för plotten över proportioner av fisk respektive ryggradslösa djur i dieten baserat på visuell dietanalys och metabarcoding (COI)). 17 rader, 6 kolumner.

3. Fil RG_DNA_metabarcoding_12S_2018_2019_csv_1 (används för RDA och plotten över relativa bytesproportioner baserat på DNA metabarcoding (12S)

... Visa mer..

Version 1

Citering

Isa Wallin Kihlberg. Sveriges lantbruksuniversitet (2023). Detektering av flera fiskarter i dieten hos den invasiva svartmunnade smörbulten påvisar nya trofiska interaktioner i Östersjön. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/m5m1-br15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Isa Wallin Kihlberg - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Fiske med ryssjor och nät, visuell dietanalys och DNA metabarcoding (markörer 12S och COI)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-05-01–2019-06-30
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Instrument:
 • Prov: Maginnehållsprov
  Bytesrester funna i svartmunnad smörbults magar
 • Prov: DNA-prov
  Rör med buffertlösning med bytesrester från maginnehåll
 • Datakälla: Biologiska prover
 • Tidsupplösning: 2 år
 • Rumslig upplösning: 515 kilometer

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2023-04-28