SAMBAH – Statisk akustisk monitorering av tumlare i Östersjön

SND-ID: ECDS 0192

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Beskrivning

SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Directive samt i de nationella rödlisteförteckningarna i flera medlemsstater. När SAMBAH startade behövde bevarandestatusen för arten, i kombination med en tydligare definierad hotbild, förbättrade metoder för insamling av data om beståndets storlek och fördelning samt fluktuationer över tid. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en metod för bästa praxis för detta ändamål och att tillhandahålla data för en tillförlitlig bedömning av artens utbredning och föredragna livsmiljöer. Detta skulle möjliggöra en lämplig beteckning av SCI för arten inom Natura 2000-nätverket liksom genomförandet av andra relevanta mildrande åtgärder. Projektområdet omfattar vatten mellan 5-80 meter djup i Östersjön.

Mål 1 för SAMBAH har varit att estimera täthet, producera distributionskartor och uppskatta mängden av tumlare i projektområdet.

Mål 2 för SAMBAH har varit att identifiera

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Beståndet av Vanlig tumlare i Östersjön

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-04-01 – 2013-07-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Publikationer

Final Report Covering the project activities from 01/01/2010 to 30/09/2015
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler

Ladda ner data

Beskrivning

Oceanografiska variabler som används kovariater för den spatiala fördelningsmodellen i SAMBAH-projektet. Data består av månadsvisa derivat från en oceanografisk modell. Området som omfattas är HELCOM-området i Östersjön, dvs. från Bottenviken till Kattegatt.
Kvalitetsinformation:
Begränsad användningsgrad eftersom värdena är månadsvisa aggregerade värden (medelvärden, standardavvikelser). Kvalitetskontrollerad data (intervall kontroller, konsekvenskontroller).

Version 1.0

Citering

Ida Carlén. ​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (2017). SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/dmx9-z634

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-04-01 – 2013-07-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
SAMBAH - Batymetriska derivat

Ladda ner data

Beskrivning

Statiska variabler som används som kovariater för den spatiala fördelningsmodellen i SAMBAH-projektet. Data består av djup, topografiskt komplexitetsindex, topografiskt positionsindex, aspekt och sluttning.
Kvalitetsinformation:
Kvalitetskontrollerad data (intervall kontroller, konsekvenskontroller).

Version 1.0

Citering

Ida Carlén. ​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (2017). SAMBAH - Batymetriska derivat. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/9q6e-vr77

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-04-01 – 2013-07-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 3
SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön

Beskrivning

ArcMap rasterfiler som visar en modellerad utbredning av Vanlig tumlare (sannolikheten för upptäckt) för maj-oktober och november-april.
En shapefil visar den västra gränsen av förvaltningsområdet för beståndet av Vanliga tumlare i Egentliga Östersjön, för maj-oktober.
Baseras på statisk övervakningsdata.

Version 1.0

Citering

Ida Carlén. ​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (2017). SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/fmyy-wf63

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-05-01 – 2013-04-30

Publicerad: 2017-08-30
Senast uppdaterad: 2018-11-15