SAMBAH – Statisk akustisk monitorering av tumlare i Östersjön

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Beskrivning:

SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Directive samt i de nationella rödlisteförteckningarna i flera medlemsstater. När SAMBAH startade behövde bevarandestatusen för arten, i kombination med en tydligare definierad hotbild, förbättrade metoder för insamling av data om beståndets storlek och fördelning samt fluktuationer över tid. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en metod för bästa praxis för detta ändamål och att tillhandahålla data för en tillförlitlig bedömning av artens utbredning och föredragna livsmiljöer. Detta skulle möjliggöra en lämplig beteckning av SCI för arten inom Natura 2000-nätverket liksom genomförandet av andra relevanta mildrande åtgärder. Projektområdet omfattar vatten mellan 5-80 meter djup i Östersjön.

Mål 1 för SAMBAH har varit att estimera täthet, producera distributionskartor och uppskatta mängden av tumlare i projektområdet.

Mål 2 för SAMBAH har varit att identifiera

... Visa mer..

Ämnesområde:

miljö och naturvård, växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Kust och hav, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise

Skapare/primärforskare:

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0192

Beskrivning:

SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Directive samt i de nationella rödlisteförteckningarna i flera medlemsstater. När SAMBAH startade behövde bevarandestatusen för arten, i kombination med en tydligare definierad hotbild, förbättrade metoder för insamling av data om beståndets storlek och fördelning samt fluktuationer över tid. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en metod för bästa praxis för detta ändamål och att tillhandahålla data för en tillförlitlig bedömning av artens utbredning och föredragna livsmiljöer. Detta skulle möjliggöra en lämplig beteckning av SCI för arten inom Natura 2000-nätverket liksom genomförandet av andra relevanta mildrande åtgärder. Projektområdet omfattar vatten mellan 5-80 meter djup i Östersjön.

Mål 1 för SAMBAH har varit att estimera täthet, producera distributionskartor och uppskatta mängden av tumlare i projektområdet.

Mål 2 för SAMBAH har varit att identifiera

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-01 — 2013-07-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Östersjön

Analysenhet:

Population:

Beståndet av Vanlig tumlare i Östersjön

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Kust och hav, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Contacts for questions about the data:

Ida Carlén

Julia Carlström

Mats Amundin

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Final Report Covering the project activities from 01/01/2010 to 30/09/2015
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 1

SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler

Citeringsförslag:

Ida Carlén. ​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (2017). SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/dmx9-z634

Skapare/primärforskare:

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Beskrivning:

Oceanografiska variabler som används kovariater för den spatiala fördelningsmodellen i SAMBAH-projektet. Data består av månadsvisa derivat från en oceanografisk modell. Området som omfattas är HELCOM-området i Östersjön, dvs. från Bottenviken till Kattegatt.
Kvalitetsinformation:
Begränsad användningsgrad eftersom värdena är månadsvisa aggregerade värden (medelvärden, standardavvikelser). Kvalitetskontrollerad data (intervall kontroller, konsekvenskontroller).

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-01 — 2013-07-31

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 2

SAMBAH - Batymetriska derivat

Citeringsförslag:

Ida Carlén. ​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (2017). SAMBAH - Batymetriska derivat. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/9q6e-vr77

Skapare/primärforskare:

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Beskrivning:

Statiska variabler som används som kovariater för den spatiala fördelningsmodellen i SAMBAH-projektet. Data består av djup, topografiskt komplexitetsindex, topografiskt positionsindex, aspekt och sluttning.
Kvalitetsinformation:
Kvalitetskontrollerad data (intervall kontroller, konsekvenskontroller).

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-01 — 2013-07-31

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 3

SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön

Citeringsförslag:

Ida Carlén. ​SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (2017). SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/fmyy-wf63

Skapare/primärforskare:

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Beskrivning:

ArcMap rasterfiler som visar en modellerad utbredning av Vanlig tumlare (sannolikheten för upptäckt) för maj-oktober och november-april.
En shapefil visar den västra gränsen av förvaltningsområdet för beståndet av Vanliga tumlare i Egentliga Östersjön, för maj-oktober.
Baseras på statisk övervakningsdata.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-05-01 — 2013-04-30

Publicerad: 2017-08-30
Senast uppdaterad: 2018-11-15