SAMBAH – Statisk akustisk monitorering av tumlare i Östersjön

Skapare/primärforskare:

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Beskrivning:

SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Directive samt i de nationella rödlisteförteckningarna i flera medlemsstater. När SAMBAH startade behövde bevarandestatusen för arten, i kombination med en tydligare definierad hotbild, förbättrade metoder för insamling av data om beståndets storlek och fördelning samt fluktuationer över tid. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en metod för bästa praxis för detta ändamål och att tillhandahålla data för en tillförlitlig bedömning av artens utbredning och föredragna livsmiljöer. Detta skulle möjliggöra en lämplig beteckning av SCI för arten inom Natura 2000-nätverket liksom genomförandet av andra relevanta mildrande åtgärder. Projektområdet omfattar vatten mellan 5-80 meter djup i Östersjön.

Mål 1 för SAMBAH har varit att estimera täthet, producera distributionskartor och uppskatta mängden av tumlare i projektområdet.

Mål 2 för SAMBAH har varit att identifiera

... Visa mer..

Karta:

Hemsida:

Ladda ner data:

SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler
SAMBAH - Batymeriska derivat
SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön

Skapare/primärforskare:

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0192

Syfte:

SAMBAH - Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise - är ett internationellt projekt som involverat alla EU-länder runt Östersjön, med det yttersta målet att säkra beståndet av Östersjöns tumlare. Projektet pågick under perioden 2010-2015.

Beskrivning:

SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Directive samt i de nationella rödlisteförteckningarna i flera medlemsstater. När SAMBAH startade behövde bevarandestatusen för arten, i kombination med en tydligare definierad hotbild, förbättrade metoder för insamling av data om beståndets storlek och fördelning samt fluktuationer över tid. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en metod för bästa praxis för detta ändamål och att tillhandahålla data för en tillförlitlig bedömning av artens utbredning och föredragna livsmiljöer. Detta skulle möjliggöra en lämplig beteckning av SCI för arten inom Natura 2000-nätverket liksom genomförandet av andra relevanta mildrande åtgärder. Projektområdet omfattar vatten mellan 5-80 meter djup i Östersjön.

Mål 1 för SAMBAH har varit att estimera täthet, producera distributionskartor och uppskatta mängden av tumlare i projektområdet.

Mål 2 för SAMBAH har varit att identifiera

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-01 — 2013-07-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Östersjön

Analysenhet:

Population:

Beståndet av Vanlig tumlare i Östersjön

Tidsdimension:

Kontaktpersoner för frågor om data:

Ida Carlén

Julia Carlström

Mats Amundin

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Final Report Covering the project activities from 01/01/2010 to 30/09/2015
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler

Licens:

Creative Commons License

Dataset ECDS 0192-001

SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler

Citering:

Ida Carlén (2017). SAMBAH - Månadsvisa oceanografiska variabler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/dmx9-z634

Beskrivning:

Oceanografiska variabler som används kovariater för den spatiala fördelningsmodellen i SAMBAH-projektet. Data består av månadsvisa derivat från en oceanografisk modell. Området som omfattas är HELCOM-området i Östersjön, dvs. från Bottenviken till Kattegatt.
Kvalitetsinformation:
Begränsad användningsgrad eftersom värdena är månadsvisa aggregerade värden (medelvärden, standardavvikelser). Kvalitetskontrollerad data (intervall kontroller, konsekvenskontroller).

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-01 — 2013-07-31

Version 1.0:

Ladda ner data:

SAMBAH - Batymeriska derivat

Licens:

Creative Commons License

Dataset ECDS 0192-002

SAMBAH - Batymetriska derivat

Citering:

Ida Carlén (2017). SAMBAH - Batymetriska derivat. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/9q6e-vr77

Beskrivning:

Statiska variabler som används som kovariater för den spatiala fördelningsmodellen i SAMBAH-projektet. Data består av djup, topografiskt komplexitetsindex, topografiskt positionsindex, aspekt och sluttning.
Kvalitetsinformation:
Kvalitetskontrollerad data (intervall kontroller, konsekvenskontroller).

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-01 — 2013-07-31

Version 1.0:

Ladda ner data:

SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön

Dataset ECDS 0192-003

SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön

Citering:

Ida Carlén (2017). SAMBAH - Utbredning av vanliga tumlare i Östersjön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/fmyy-wf63

Beskrivning:

ArcMap rasterfiler som visar en modellerad utbredning av Vanlig tumlare (sannolikheten för upptäckt) för maj-oktober och november-april.
En shapefil visar den västra gränsen av förvaltningsområdet för beståndet av Vanliga tumlare i Egentliga Östersjön, för maj-oktober.
Baseras på statisk övervakningsdata.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-05-01 — 2013-04-30