QoG Standard

SND-ID: EXT 0003

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Standard är institutets största datamängd, med över 800 variabler. Datan finns tillgänglig både som tidsserie (från år 1946 till och med 2014) och som tvärsnitt (år 2010). De båda dataseten innehåller till stor del samma variabler, men vissa olikheter finns, och bygger på ett stort antal fritt tillgängliga datakällor.

För att underlätta användningen innehåller datamängden både variabler med tydlig koppling till QoG samt variabler som på olika sätt har ett samband med QoG. Variablerna kan delas in i tre kategorier; WII- (What

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Tidsseriedataset: 194 länder som är medlemmar i FN eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet. Samt 17 nationer som upphört att existera. Totalt 211 nationer.

Tvärsnittsdataset: 194 länder som är medlemmar i FN eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1946–2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Tidsseriedataset: 211 länder Tvärsnittsdataset: 194 länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Citeringskrav

Teorell, Jan, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government Standard Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGStdJan16
Dataset 1
The QoG Cross-Section Data

Beskrivning

Ett tvärsnittsdataset baserad på data från år 2010 från QoG Standard-dataset. Har det saknats data från 2010 för en särskild variabel har data tagits från året innan eller året efter, upp till +/- 3 år.

Teorell, Jan, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government Standard Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGStdJan16

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2010

Dataset 2
The QoG Time-Series Data

Beskrivning

Data från 1946 till 2014. Analysenheten är land-år (exempelvis Sverige-1946).
För historiska länder redovisas i de flesta fall även år för när landet upphörde att existera (exempelvis Etiopien (-1992)). Likaså redovisas årtal för om ett land återkommer i en annan form (exempelvis Etiopien (1993-)).

Teorell, Jan, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government Standard Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1946–2014

Publicerad: 2013-07-12
Senast uppdaterad: 2020-02-13