SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor

SND-ID: EXT 0010

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Beskrivning

SWEOLD är en riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Urvalet består av personer som tidigare ingått i urvalet i någon av levnadsnivåundersökningarna (LNU) men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. Den första datainsamlingen genomfördes 1992 och följdes upp 2002, 2004, 2011 och 2014. År 2004 och 2014 omfattade undersökningen personer som var 70 år och äldre. En ny datainsamling inleds under 2021.

SWEOLD är länkad till LNU som har genomförts regelbundet sedan 1968. Denna longitudinella databas erbjuder således möjlighet att följa personer över en 50-årsperiod. Utöver panelurvalet är SWEOLD också kompletterat med ett extra representativt urval av äldre kvinnor och män. I och med att LNU och SWEOLD är nationellt representativt vid varje intervjuomgång kan datamaterialen även användas för tvärsnittsanalyser.

SWEOLD innehåller information om de äldres faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för äldre människors liv, t.ex. hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter. En rad enkla tester ingår för att

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för social forskning (SOFI)

Finansiering 1

 • Finansiär: Forskningsrådsnämnden
 • Diarienummer hos finansiär: 910245:6-5/86

Finansiering 2

 • Finansiär: Medicinvetenskapliga forskningsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: B92-27Ä-09997-01

Finansiering 3

 • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 91-0150

Finansiering 4

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2009-6183

Finansiering 5

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2001-6651
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-06324; 2020-04118

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Den svenska befolkningen i åldrarna över 75 år

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet har varierat något mellan undersökningsåren. Urvalet för varje år specificeras nedan.

1992: De personer som tidigare blivit intervjuade minst en gång i den svenska levnadsnivåundersökningen (LNU), och som var 77 år och äldre.
2002: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 76 år och äldre.
2004: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 69 år och äldre.
2011: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 76 år och äldre. Samt ett extra representativt urval av personer som var 85–99 år gamla.
2014: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 70 år och äldre. Samt överlevarna från extraurvalet som drogs 2011.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Lennartsson C, Agahi N, Hols Salén L, Kelfve S, Kåreholt I, Lundberg O, Parker, M.G., & Thorslund, M. 2014. Data Resource Profile: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43(3), 731-738, DOI: 10.1093/ije/dyu057.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyu057

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 1992

Beskrivning

Den första Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor (SWEOLD) genomfördes 1992. Urvalet bestod av personer födda mellan åren 1892 och 1915 som tidigare blivit intervjuade i den svenska levnadsnivåundersökningen (LNU).

Urvalet bestod av 563 personer och svarsfrekvensen var 95,4% (n=537). Personliga besöksintervjuer genomfördes med 453 respondenter och resterande var så kallade indirekta intervjuer med någon nära anhörig eller vårdpersonal.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-01-01–1992-04-01
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

95.4%

Dataset 2
SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2002

Beskrivning

Den andra SWEOLD-undersökningen genomfördes 2002. Urvalet bestod av personer födda år 1925 och tidigare, och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU). Urvalet bestod av 736 personer och svarsfrekvensen var 84,4% (n=621). Personliga besöksintervjuer genomfördes med 87% av respondenterna och 13% var så kallade indirekta intervjuer med någon nära anhörig eller vårdpersonal.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08-30–2003-03-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

84.4%

Dataset 3
SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2004

Beskrivning

Den tredje SWEOLD-undersökningen genomfördes 2004. I urvalet ingick personer födda år 1935 och tidigare, och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU). Urvalet bestod av 1352 personer och svarsfrekvensen var 87,3% (n=1180). Till skillnad från tidigare undersökningar genomfördes intervjuerna 2004 enbart per telefon (i ett fåtal fall skickades frågeformuläret ut i form av en postenkät istället). Direkta intervjuer genomfördes med 84,5% av respondenterna och 15,5

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-29–2005-03-19
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

87.3%

Dataset 4
SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2011

Beskrivning

Den fjärde SWEOLD-undersökningen genomfördes 2011. Urvalet bestod av 829 personer födda år 1934 och tidigare, och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU). Detta urval kompletterades med ett extraurval av 335 kvinnor och män i åldern 85–99 år. Den totala svarsfrekvensen var 86,2% (n=931).

Till största delen användes personliga besöksintervjuer för att samla in data, men i vissa fall användes telefonintervjuer eller postenkäter. Direkta intervjuer genomfördes

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01–2011-09-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86.2%

Dataset 5
SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2014

Beskrivning

Den femte SWEOLD-undersökningen genomfördes år 2014. Urvalet bestod av personer födda år 1944 och tidigare och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU), samt de personer i extraurvalet för SWEOLD 2011 som fortfarande var i livet. Totalt sett bestod urvalet av 1539 personer och svarsfrekvensen var 84,3% (n=1297).

I likhet med SWEOLD 2004 genomfördes intervjuerna per telefon. I vissa fall skickades frågeformuläret ut i form av en postenkät. Direkta intervjuer

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-09–2015-12-19
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

84.3%

Publicerad: 2017-02-27
Senast uppdaterad: 2022-03-07