SWEOLD - Undersökningen om äldres levnadsvillkor

SND-ID: EXT 0010

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Beskrivning

Traditionella levnadsnivåundersökningar exkluderade under en lång tid de allra äldsta i befolkningen. Detta har medfört att kunskapen om äldres levnadsvillkor har varit bristfällig. Icke desto mindre är behovet av systematiska kunskaper om levnadsvillkoren för de äldre lika stort som för andra grupper, och ökar i takt med att denna grupp växer. På föranledd anledning initierade därför Undersökningen om äldres levnadsvillkor – SWEOLD i början av 1990-talet. Målet med studien var att på en mängd olika områden beskriva och analysera äldre personers levnadsvillkor i Sverige.

SWEOLD är en riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Urvalet består av personer som tidigare ingått i urvalet i någon av levnadsnivåundersökningarna (LNU) men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. Den första datainsamlingen genomfördes 1992 och följdes upp 2002, 2004, 2011 och 2014. Vid samtliga undersökningar förutom 2004 och 2014 har målsättningen varit att genomföra intervjuerna genom besök. Vid dessa tillfällen har undersökningen omfattat de personer som varit 70 år.

SWEOLD är länkad til

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Finansiering 1

 • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 91-0150

Finansiering 2

 • Finansiär: Medicinvetenskapliga forskningsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: B92-27Ä-09997-01

Finansiering 3

 • Finansiär: Forskningsrådsnämnden
 • Diarienummer hos finansiär: 910245:6-5/86

Finansiering 4

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2001-6651

Finansiering 5

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2009-6183
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Den första undersökningen genomfördes 1992. Urvalet bestod av personer födda mellan åren 1892 och 1915 som hade blivit intervjuade minst en gång i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968-1981. Av dessa 1936 personer var 563 fortfarande i livet i januari 1992. Den andra undersökningen genomfördes 2002. Urvalet bestod av personer födda mellan åren 1892 och 1925 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968-2000. Av dessa fanns i september 2002 736 kvar i livet och bosatta i Sverige. Dessa personer utgjorde ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen mellan 77 och 98 år och motsvarar cirka en promille av befolkningen i dessa åldrar.Den tredje undersökningen genomfördes under hösten 2004 samt i början av 2005. I urvalet ingick personer födda mellan åren 1892 och 1935 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968 - 2000. SWEOLD 2004 utgör därmed ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 69 år och äldre. Den fjärde undersökningen om äldres levnadsvillkor - SWEOLD genomfördes mellan 2010 till 2011. Urvalet bestod av personer födda mellan 1892 och 1934 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968 - 2000. I september 2010 var 829 av dessa kvar i livet och bosatta i Sverige. Dessa personer utgjorde ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen mellan 76 och 101 år och motsvarar cirka en promille av befolkningen i dessa åldrar. Den femte undersökningen om äldres levnadsvillkor - SWEOLD genomfördes under perioden september 2014 till och med februari 2015. Urvalet bestod av personer födda mellan 1892 och 1944 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968 – 2010 samt de i extraurvalet 2011 som fortfarande var i livet. SWEOLD 2014 består därmed av ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 70 år och äldre. För mera information om studien se Lennartsson m.fl. 2014.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Lennartsson C, Agahi N, Hols Salén L, Kelfve S, Kåreholt I, Lundberg O, Parker, M.G., & Thorslund, M. 2014. Data Resource Profile: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43(3), 731-738, DOI: 10.1093/ije/dyu057.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyu057

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset 1
SWEOLD - Undersökningen om äldres levnadsvillkor 1992

Beskrivning

Den första Undersökningen om äldres levnadsvillkor – SWEOLD genomfördes 1992. Urvalet bestod av personer födda mellan åren 1892 och 1915 som tidigare blivit intervjuade i någon av levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968-1981.

Av dessa 1936 personer var 563 fortfarande i livet i januari 1992. Genom ett intensivt förarbete och fältarbete blev hela 537 personer intervjuade (95%). Personliga besöksintervjuer genomfördes med 453 respondenter och resterande var så kallade indirekta intervjuer med någo

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-01-01–1992-04-01
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

537

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

95

Dataset 2
SWEOLD - Undersökningen om äldres levnadsvillkor 2002

Beskrivning

Den andra datainsamlingen av SWEOLD genomfördes 2002. Urvalet bestod av personer födda mellan åren 1892 och 1925 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968 - 2000. I september 2002 fanns 736 av dessa kvar i livet och bosatta i Sverige. Dessa personer utgjorde ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen mellan 77 och 98 år och motsvarar cirka en promille av befolkningen i dessa åldrar.

Vid fältarbetets slut hade 621 personer intervjuats (8

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08-30–2003-03-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

621

Dataset 3
SWEOLD - Undersökningen om äldres levnadsvillkor 2004

Beskrivning

Den tredje undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD) genomfördes under hösten 2004 samt i början av 2005. I urvalet ingick personer födda mellan åren 1892 och 1935 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968 - 2000. SWEOLD 2004 utgör därmed ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 69 år och äldre.

Till skillnad från tidigare undersökningar genomfördes intervjuerna 2004 enbart per telefon. Av de 1352 personer som fortfarande var i

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-29–2005-03-19
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1180

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

87

Dataset 4
SWEOLD - Undersökningen om äldres levnadsvillkor 2010/2011

Beskrivning

Den fjärde undersökningen om äldres levnadsvillkor - SWEOLD genomfördes under perioden oktober 2010 till och med september 2011. Urvalet bestod av personer födda mellan 1892 och 1934 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968 - 2000. I september 2010 var 829 av dessa kvar i livet och bosatta i Sverige. Dessa personer utgjorde ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen mellan 76 och 101 år och motsvarar cirka en promille av befolkningen i

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01–2011-09-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

931

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86

Dataset 5
SWEOLD - Undersökningen om äldres levnadsvillkor 2014

Beskrivning

Den femte undersökningen om äldres levnadsvillkor - SWEOLD genomfördes under perioden september 2014 till och med februari 2015. Urvalet bestod av personer födda mellan 1892 och 1944 och som ingått i urvalet i någon av de tidigare levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968 – 2010 samt de i extraurvalet 2011 som fortfarande var i livet.

I likhet med SWEOLD 2004 genomfördes intervjuerna per telefon. För att underlätta för intervjupersonerna skickades även frågeformuläret ut i form av en postenkät. Av

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Carin Lennartsson - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Johan Fritzell - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Olle Lundberg - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Mats Thorslund - Karolinska Institutet och Stockholms universitet, Aging Research Center (ARC)

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-09–2015-12-19
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1297

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

84.3

Publicerad: 2017-02-27
Senast uppdaterad: 2019-12-20