Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning

Kohorten av svenska män (COSM) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med mer än 45 000 deltagande män i Västmanland och Örebro län. Alla män födda 1918-1952 som var bosatta i Västmanland och Örebro län fick 1997 en inbjudan till studien och en enkät om kost och livsstil. Ungefär 48 000 män besvarade enkäten. Uppföljande enkäter har skickats ut 2008/2009 och 2019. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i prostata, tarm, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Studien har en longitudinell design och utöver uppdaterad exponeringsdata följs kohorten även upp genom matching mot exempelvis cancerregistret, sjukhusregister, dödsorsaksregister och populationsregister.

Frågeformulären som använts i Kohorten av svenska män har även använts i Svenska mammografikohorten (SMC). För uppdaterad information om frågeformulär och variabellistor besök https://www.simpler4health.se/researchers/.

Syfte:

Syftet med Kohorten av svenska män är att undersöka samband mellan ett antal förändrin

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Uppsala - dnr 2018/262 och 2018/263

Metod och tidsperiod

Population

Män födda 1918-1952 i Örebro län och Västmanland län.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla män födda mellan 1918 och 1952 bosatta i Örebro eller Västmanlands län mottog under 1997 en inbjudan till denna forskningsstudie samt en enkät att besvara och returnera. Uppföljning har gjorts med ca 10 års mellanrum med början 2008. Inför det första uppföljningstillfälle utökades tidigare enkät och delades därför upp i två enkäter, dessa skickades ut under 2008 och 2009. Ytterligare uppföljning har gjorts under 2019.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: DNA

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örebro och Västmanland län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.
DOI: https://doi.org/10.13172/2053-079X-1-2-943

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kohorten av svenska män, COSM 1997

Beskrivning

Hösten 1997 fick alla män födda mellan 1918 och 1952 i Västmanlands och Örebro län en inbjudan att delta i studien, totalt 100 303 män. Inbjudan inkluderade samma enkät som användes för uppföljning av kvinnor i Svenska Mammografikohorten år 1997. Enkäten innehöll frågor om modifierbara livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, rökning, vikt, användning av kosttillskott, en del förskrivna droger, alkoholintag utöver några könsspecifika frågor. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4heal

... Visa mer..

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49%

100 303 män fick inbjudan, 48 850 besvarade enkäten och 45 906 deltagare återstod efter exkludering (felaktigt eller inget angivet personnummer, hade en cancerdiagnos vid svarstillfället mm).

Dataset 2
Kohorten av svenska män, COSM 2008 hälsa

Beskrivning

Under 2008 skickades ett andra frågeformulär till alla medlemmar i Kohorten Svenska Män som fortfarande levde, 37 861 män. Hälsoenkäten 2008 samlade information om allmänt hälsotillstånd, sjukdomsdiagnoser, aktuell vikt, längd, midje- och höftomfång, tandhälsa, medicinanvändning, sömnvanor, urin- och tarmvanor, familjehistoria av utvalda sjukdomar, stress och socialt stöd. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008–2008-12-31
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78%

En uppföljningsenkät skickades till 37 861 deltagare, 29 503 deltagare återstod efter exkludering (felaktigt eller frånvaro av personnummer).

Dataset 3
Kohorten av svenska män, COSM 2009 livsstil

Beskrivning

Ytterligare ett tredje frågeformulär skickades 2009 till de kohortmedlemmar som fyllde i 1997 års frågeformulär. 2009 års livsstilsenkät samlade in information om kost och alkoholintag (132 frågor), kosttillskott, rökning, fysisk aktivitet och solvanor. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–2009-06-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

90%

Enkäten skickades till 29 068 deltagare, 26 156 deltagare besvarade enkäten.

Dataset 4
Kohorten av svenska män, COSM 2019 hälsa

Beskrivning

Hälsoenkäten från 2008 skickades återigen till alla levande deltagare i kohorten i januari 2019. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-01-21–2019-06-30

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

72%

Enkäten skickades till 26 392 deltagare, 18 901 deltagare besvarade enkäten.

Dataset 5
Kohorten av svenska män, COSM 2019 livsstil

Beskrivning

Livsstilsenkäten som användes under 2009 skickades i september 2019 till alla deltagare som levde och hade svarat på hälsoenkäten utskickad i januari 2019. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16–2019-12-31

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86%

Enkäten skickades till 18 746 deltagare, 16 166 deltagare besvarade enkäten.

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2022-03-28