Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning

Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. Uppföljande enkäter har även skickats ut 2008/2009 och 2019. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Studien har en longitudinell design och utöver uppdaterad exponeringsdata följs kohorten även upp genom matching mot exempelvis cancerregistret, sjukhusregister, dödsorsaksregister och populationsregister.

Frågeformulären som använts i Svenska mammografikohorten har även använts i Kohort

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Finansiering

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Uppsala - dnr 2018/262 och 2018/263

Metod och tidsperiod

Population

Kvinnor födda 1914-1948 och bosatta i Västmanland eller Uppsala län under åren 1987-1990.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Under åren 1987 till 1990 fick alla kvinnor födda 1914-1948 bosatta i Uppsala län och alla kvinnor födda 1917-1948 bosatta i Västmanlands län en inbjudan via brev till att delta i en mammografiundersökning. I utskicket fanns även en inbjudan till att delta i denna forskningsstudie samt en enkät att besvara och returnera. Uppföljning har gjorts med ca 10 års mellanrum med början 1997. Inför det andra uppföljningstillfälle utökades tidigare enkät och delades därför upp i två enkäter som skickades ut under 2008 och 2009. Ytterligare uppföljning har gjorts under 2019.

Tidsperiod(er) som undersökts

1987 – pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: DNA

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala och Västmanlands län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.
DOI: https://doi.org/10.13172/2053-079X-1-2-943

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Svenska mammografikohorten, SMC 1987

Beskrivning

Kvinnor födda mellan 1914 och 1948, och bosatta i Västmanlands län mellan 1987 och 1989 eller bosatta i Uppsala län mellan 1988 och 1990, fick en inbjudan per post att delta i ett mammografiscreeningprogram, totalt 90 303 kvinnor. Inbjudan inkluderade en sexsidig enkät med frågor om kost och alkoholintag, antal graviditeter, ålder vid första förlossningen, familjehistoria av bröstcancer, vikt, längd, utbildningsnivå och civilstånd. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researche

... Visa mer..

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Exakt datum för insamling finns.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987–1990
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74%

90 303 kvinnor fick inbjudan, 66 651 besvarade enkäten och 61 433 deltagare återstod efter exkludering (felaktigt eller inget angivet personnummer, hade en cancerdiagnos vid svarstillfället mm).

Dataset 2
Svenska mammografikohorten, SMC 1997

Beskrivning

1997 sändes ett andra frågeformulär till alla deltagare i Svenska Mammografikohorten som fortfarande bodde i studieområdet med syfte att följa upp kosten. Frågeformuläret från 1987 utökades till att omfatta information om fysisk aktivitet, sjukdomshistoria, ålder vid första mens, användning av p-piller, ålder för klimakteriet, hormonanvändning under klimakteriet och livsstilsfaktorer såsom rökning och användning av kosttillskott. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers

... Visa mer..

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–1997-09-15
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

En uppföljningsenkät skickades till 56 030 deltagare, 38 984 deltagare återstod efter exkludering (felaktigt eller frånvaro av personnummer).

Dataset 3
Svenska mammografikohorten, SMC 2008 hälsa

Beskrivning

Alla deltagare i Svenska Mammografikohorten som hade fyllt i 1987 års enkät om kost fick ett tredje och uppföljande frågeformulär 2008. 2008 års hälsoenkät samlade in information om allmänt hälsotillstånd, sjukdomsdiagnoser, aktuell kroppsvikt, längd, midje- och höftomkrets, tandhälsa, medicinanvändning, sömnvanor, urin- och tarmvanor, familjehistoria med utvalda sjukdomar, stress och socialt stöd. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008–2008-12-31
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63%

48 253 deltagare fick en enkät vid uppföljningen, 30 621 svarade på enkäten.

Dataset 4
Svenska mammografikohorten, SMC 2009 livsstil

Beskrivning

Alla deltagare som fick 2008 års hälsoenkät fick ett fjärde frågeformulär 2009. Frågeformuläret samlade in information om kost, kosttillskott, rökning, fysisk aktivitet och solvanor (132 frågor). Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–2009-06-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

84%

Enkäten skickades till 30 134 deltagare, 25 332 deltagare besvarade enkäten.

Dataset 5
Svenska mammografikohorten, SMC 2019 hälsa

Beskrivning

Hälsoenkäten från 2008 skickades återigen till alla levande deltagare i kohorten i januari 2019. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-01-21–2019-06-30

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Enkäten skickades till 34 473 deltagare, 19 081 deltagare besvarade enkäten.

Dataset 6
Svenska mammografikohorten, SMC 2019 livsstil

Beskrivning

Livsstilsenkäten som användes under 2009 skickades i september 2019 till alla deltagare som levde och hade svarat på hälsoenkäten utskickad i januari 2019. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16–2019-12-31

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

83%

Enkäten skickades till 18 930 kvinnor, 14 922 deltagare svarade på enkäten.

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2022-03-28