Underrättsprotokoll, Uppland, Sverige 1638, "Per Larssons dombok", (urval)

SND-ID: EXT 0019

Skapare/primärforskare

Jonas Lindström - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Beskrivning

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work.

Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Ej tillämpbart

Tidsdimension

Urvalsmetod

För inkodning gjordes ett urval ur den tryckta källutgåvan med ett omfång om ca 10 200 ord. Urvalet gjordes manuellt enligt principen mål med längre text än genomsnittligt, dock inte mål som bedömdes behandla enbart ägotvister. Från denna textkorpus har ärenden med uppgift om aktiviteter beskrivna i verbfraser registrerats.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppland

Lägsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Arbetsförhållanden, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, Kön och könsroller, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling), Jordbruksvetenskap, Ekonomisk historia, Genusstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Pettersson, E. & Nivre, J. (2011). Automatic Verb Extraction from Historical Swedish Texts. In: Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics, s. 87-95 .
Swepub | ACL Anthology | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Underrättsprotokoll, Uppland, Sverige 1638, "Per Larssons dombok", (urval)

Beskrivning

"Utgåvan omfattar underrättsprotokoll från Roslagen, från tre tingsresor år 1638 gjorda av lagläsaren Per Larsson. Per hade 1637 av Svea hovrätt förordnats som lagläsare i området. För vart och ett av det tiotal domsområden (socknar, härad och skeppslag) som den tryckta utgåvan omfattar, finns protokoll från tre ting: vinterting, sommarting och hösteting. De är tryckta i tidsföljd inom varje domsområde för sig. (Citerat från utgivarens förord.) Utgåvans protokoll har hämtats från två originalkäl

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Jonas Lindström - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-04