Underrättsprotokoll, Uppland, Sverige 1638, "Per Larssons dombok", (urval)

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Jonas Lindström - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Beskrivning:

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work.

Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid.

Ämnesområde:

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling), Jordbruksvetenskap, Ekonomisk historia, Genusstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
språk och lingvistik, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, arbetsförhållanden, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, kön och könsroller, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Historiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Jonas Lindström - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0019

Beskrivning:

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work.

Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppland

Lägsta geografiska enhet:

Län

Population:

Ej tillämpbart

Tidsdimension:

Ämnesområde:

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling), Jordbruksvetenskap, Ekonomisk historia, Genusstudier, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
språk och lingvistik, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, arbetsförhållanden, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, kön och könsroller, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)

Kontakt för frågor om data:

Jonas Lindström

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Pettersson, E. & Nivre, J. (2011). Automatic Verb Extraction from Historical Swedish Texts. In: Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics, s. 87-95 .
Lärosätets databas Swepub ACL Anthology

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Underrättsprotokoll, Uppland, Sverige 1638, "Per Larssons dombok", (urval)

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Jonas Lindström - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Beskrivning:

"Utgåvan omfattar underrättsprotokoll från Roslagen, från tre tingsresor år 1638 gjorda av lagläsaren Per Larsson. Per hade 1637 av Svea hovrätt förordnats som lagläsare i området. För vart och ett av det tiotal domsområden (socknar, härad och skeppslag) som den tryckta utgåvan omfattar, finns protokoll från tre ting: vinterting, sommarting och hösteting. De är tryckta i tidsföljd inom varje domsområde för sig. (Citerat från utgivarens förord.) Utgåvans protokoll har hämtats från två originalkäl

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-04