The Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA)

SND-ID: EXT 0044

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Beskrivning

Swedish Adoption / Twin Study of Aging (SATSA) är en longitudinell studie där tvillingdesignen och inkluderingen av tvillingar som fostrats isär gör det möjligt att studera vikten av genetiska och miljömässiga faktorer som kan ligga till grund för skillnader i åldrandet. Baslinjepopulationen består av alla tvillingar från det svenska tvillingregistret (STR) som har fostrats isär (TRA), dvs. separerats före 11 års ålder och vuxit upp isär, och ett kontrollprov av tvillingar som uppfostrats tillsammans (TRT) matchade utefter kön, födelsedatum och födelselän.
SATSA startade med en undersökning år 1984 där ett frågeformulär skickades till alla överlevande individer (n = 2 845). Av dessa svarade 2 018 (71%). Data har samlats in vid nio tillfällen med tre års intervall under totalt 30 år.
En delmängd av individerna i SATSA där båda tvillingarna fortfarande levde, var över 50 år och hade svarat på det ursprungliga frågeformuläret, inkluderades för en personlig testning (IPT). Denna testning involverade kognitiva tester och kliniska undersökningar. Den första IPT genomfördes år 1986‒88 där 645 individ

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 825-2007-7460

Finansiering 2

 • Finansiär: National Institutes of Health
 • Diarienummer hos finansiär: AG04563

Finansiering 3

 • Finansiär: National Institutes of Health
 • Diarienummer hos finansiär: AG10175

Finansiering 4

 • Finansiär: The MacArthur Foundation Research Network on Successful Aging

Finansiering 5

 • Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
 • Diarienummer hos finansiär: 2009-0795
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Annan - dnr 80:80

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 98:319

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 84:61

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 93:226

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Annan - dnr 2010/657-31/3

Forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet

Metod och tidsperiod

Population

Alla tvillingar i Svenska tvillingregistret som hade växt upp i olika familjer från tidig barndom och en lika stor grupp av tvillingar som växt upp tillsammans.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Övrigt
Likkönade tvillingar i Svenska Tvillingregistret som växt upp i olika familjer, samt ett urval kontroller som växt upp tillsammans matchade på ålder, kön, och födelselän.

Tidsperiod(er) som undersökts

1987 – 2014

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SATSA

Typ(er) av prov: Blodprover

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Finkel, D., & Pedersen, N. (2004). Processing speed and longitudinal trajectories of change for cognitive abilities: The Swedish Adoption/Twin Study of Aging. In AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION (Vol. 11, Issues 2–3, pp. 325–345). https://doi.org/10.1080/13825580490511152
DOI: https://doi.org/10.1080/13825580490511152

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Swedish Adoption / Twin Study of Aging (SATSA)

Beskrivning

SATSA-frågeformulär utvärderade det fysiska- och mentala hälsotillståndet; utvalda personlighetsdimensioner; aktiviteter i det dagliga livet; hälsorelaterade beteenden rörande rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning; uppfostrings-och arbetsmiljö, familjeförhållanden och sociala relationer. För tvillingar som fostrats isär undersöktes även omständigheterna kring separationen.

IPT inkluderade intervjuer, en hälsoundersökning, en blodprovstagning och tester av funktionell kapacitet, kognitiv

... Visa mer..

Citering

Finkel D. & Pedersen NL (2004) Processing Speed and Longitudinal Trajectories of Change for Cognitive Abilities: The Swedish Adoption/Twin Study of Aging, Aging, Neuropsychology, and Cognition, 11:2-3, 325-345, DOI: 10.1080/13825580490511152

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1984 – 2014

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984–1984

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986–1988

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987–1987
... Visa mer..

Variabler

2274

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

71%

Svarsfrekvens Q1

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2022-03-07