WAG - Kvinnor och alkohol i Göteborg

SND-ID: EXT 0047

Skapare/primärforskare

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Beskrivning

WAG är en förkortning av projektets engelska namn ”Women and alcohol in Gothenburg”, som på svenska översätts till ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. Studien är longitudinell och startade år 1986. Data har samlats in under åren 1989-1992, 1994-1998 och 2000-2002. Från dessa tre insamlingsperioder finns data från 2421 intervjuer, omfattande 1432 baslinjeintervjuer och 989 uppföljningsintervjuer.

Under 2013 påbörjades en ny datainsamling i studien, som är pågående.

Studien är upplagd som en så kallad tvåstegsstudie. I det första steget skickas ett screeningformulär, SWAG (Screening, women and alcohol in Göteborg), ut till samtliga kvinnor födda ett visst årtal och som är bosatta inom en viss del av Göteborg. Med hjälp av screeninginstrumentet kunde man identifiera personer med alkoholproblem. I andra steget valdes sedan kvinnor ut för en strukturerad intervju via stratifierat urval, baserat på hur de svarat i frågeformuläret. Detta sätt har man använt för att få en större grupp kvinnor med alkoholproblem än vad som hade varit möjligt med ett vanligt slumpmässigt urval.

Varje omgång av dat

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kvinnor som vid studiens start var mellan 25-65 år samt bosatta i Göteborg.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Östlund A, Hensing G, Sundh V, Spak F. Changes in some personality traits after recovery from alcohol dependence/abuse, anxiety and depression--results of a 5-year follow-up in a general population sample of women. Nord J Psychiatry. 2007;61(4):279-87.
Läs fulltext

Hensing G, Spak F, Thundal KL, Ostlund A. Decreased risk of alcohol dependence and/or misuse in women with high self-assertiveness and leadership abilities. Alcohol Alcohol. 2003 May-Jun;38(3):232-8.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
WAG - Intervjuer 1989-1992

Beskrivning

Vid den första datainsamlingen tillfrågades 479 kvinnor om en personlig intervju, varav 399 kvinnor (83 %) deltog.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – 1992

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989–1992
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

399

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

83%

Dataset 2
WAG - Intervjuer 1994-1998

Beskrivning

Vid den andra datainsamlingen, 1994-1998, genomfördes dels uppföljande intervjuer med tidigare deltagare, och dels baslinjemätning med ny kohort kvinnor.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Tidsperiod(er) som undersökts

1994 – 1998

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994–1998
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 3
WAG - Intervjuer 2000-2002

Beskrivning

Vid den tredje datainsamlingen, 2000-2002, genomfördes dels uppföljande intervjuer med tidigare deltagare, och dels baslinjemätning med ny kohort kvinnor.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2002

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2002
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 2014-05-09
Senast uppdaterad: 2019-12-17