SCAPIS - Swedish CArdioPulmonary bioImage Study

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beskrivning:

SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga.
Riskfaktormönstret för hjärt-kärlsjukdomar har under de senare decennierna ändrats då rökning och blodlipider har minskat samtidigt som metabola riskfaktorer som fetma och typ 2 diabetes har ökat. SCAPIS är unikt då det syftar till att undersöka både hjärta, kärl och lungor samt den samsjuklighet som finns mellan KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och hjärt-kärlsjukdom. I SCAPIS undersöker man även olika diagnosgrupper av KOL.
Deltagarna genomgår en undersökning som pågår i två dagar. De fyller i en allmän enkät och en kostenkät samt genomgår en datortomografi av hjärtats kranskärl och lungor. I samband med detta tas också antropometriska mått. Fördelning mellan bukfett och underhudsfett samt fettinnehåll i levern bestäms. Deltagarna genomgår också ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester, blodsocker och kolesterolnivåer testas samt undersökningar av sömnkvalitet och fysisk aktivitetsnivå.
Studien leds från Göteborg där en pilotstudie med drygt 1100 göteborgar

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0054

Beskrivning:

SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga.
Riskfaktormönstret för hjärt-kärlsjukdomar har under de senare decennierna ändrats då rökning och blodlipider har minskat samtidigt som metabola riskfaktorer som fetma och typ 2 diabetes har ökat. SCAPIS är unikt då det syftar till att undersöka både hjärta, kärl och lungor samt den samsjuklighet som finns mellan KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och hjärt-kärlsjukdom. I SCAPIS undersöker man även olika diagnosgrupper av KOL.
Deltagarna genomgår en undersökning som pågår i två dagar. De fyller i en allmän enkät och en kostenkät samt genomgår en datortomografi av hjärtats kranskärl och lungor. I samband med detta tas också antropometriska mått. Fördelning mellan bukfett och underhudsfett samt fettinnehåll i levern bestäms. Deltagarna genomgår också ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester, blodsocker och kolesterolnivåer testas samt undersökningar av sömnkvalitet och fysisk aktivitetsnivå.
Studien leds från Göteborg där en pilotstudie med drygt 1100 göteborgar

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Multicenterstudie med insamling pågående i Göteborg och Malmö, samt planer på insamlingar i Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå.

Analysenhet:

Population:

30 000 slumpmässigt utvalda individer, i åldern 50 till 64 år. Ca 5000 individer från varje insamlingsort.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Umeå — dnr 2010-228-31M

Studie kopplad till biobank:

Ja

Contacts for questions about the data:

Carl Johan Östgren

Göran Bergström

Gunnar Engström

Johan Sundström

Stefan Söderberg

Tomas Jernberg

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Dataset 1

SCAPIS - Göteborg

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beskrivning:

Målet i Göteborg är att utöver de 1100 individerna som deltog i pilotstudien inkludera 5000 göteborgare i ålder 50 till 64 år. Dessa män och kvinnor kommer att väljas ut och bjudas in via brev och därefter genomgå de grundliga läkarundersökningarna. Fram till och med januari 2015 har X individer deltagit.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Stillbild

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — pågående

Dataset 2

SCAPIS - Malmö

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beskrivning:

Målet i Malmö är att under tre års tid inkludera 5000 malmöbor i ålder 50 till 64 år. Dessa män och kvinnor kommer att väljas ut och bjudas in via brev och därefter genomgå de grundliga läkarundersökningarna. Fram till och med januari 2015 har X individer deltagit.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Stillbild

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014 — pågående

Publicerad: 2014-11-19
Senast uppdaterad: 2019-06-20