Alla Nya Diabetiker i Skåne - ANDIS

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Beskrivning:

ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas försökspersonen om dessa uppgifter årligen får föras över till ANDIS databas. ANDIS-registret samkörs även med Region Skånes Vårddatabas s

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0057

Syfte:

Att registrera samtliga nya fall av diabetes i Skåne samt förbättra diagnostisering och behandling.

Beskrivning:

ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas försökspersonen om dessa uppgifter årligen får föras över till ANDIS databas. ANDIS-registret samkörs även med Region Skånes Vårddatabas s

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Population:

Diabetiker som insjuknat i Skåne fr.o.m 2008

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Etikprövning:

Lund —584/2006

Kontaktperson för frågor om data:

Leif Groop

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Alla Nya Diabetiker i Skåne- ANDIS

Beskrivning:

Kohorten täcker in hela spektrat av diabetes inom Region Skåne. Det har unik representativitet genom att majoriteten av alla vårdgivare, både sjukhus och vårdcentraler, deltar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Intervju Laboratorieprov Utdrag ur register

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — pågående