Alla Nya Diabetiker i Skåne - ANDIS

SND-ID: EXT 0057

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Beskrivning

ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas försökspersonen om dessa uppgifter årligen får föras över till ANDIS databas. ANDIS-registret samkörs även med Region Skånes Vårddatabas s

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 584/2006

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Diabetiker som insjuknat i Skåne fr.o.m 2008

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Alla Nya Diabetiker i Skåne- ANDIS

Beskrivning

Kohorten täcker in hela spektrat av diabetes inom Region Skåne. Det har unik representativitet genom att majoriteten av alla vårdgivare, både sjukhus och vårdcentraler, deltar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – pågående

Insamlingsmetod

Intervju Laboratorieprov Utdrag ur register

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2017-01-03