Alla Nya Diabetiker i Skåne - ANDIS

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Beskrivning

ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas försökspersonen om dessa uppgifter årligen får föras över till ANDIS databas. ANDIS-registret samkörs även med Region Skånes Vårddatabas s

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Identifierare

SND-ID: EXT 0057

Beskrivning

ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas försökspersonen om dessa uppgifter årligen får föras över till ANDIS databas. ANDIS-registret samkörs även med Region Skånes Vårddatabas s

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet

Population

Diabetiker som insjuknat i Skåne fr.o.m 2008

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Etikprövning

Lund — dnr 584/2006

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ladda ner metadata

Alla Nya Diabetiker i Skåne- ANDIS

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Beskrivning

Kohorten täcker in hela spektrat av diabetes inom Region Skåne. Det har unik representativitet genom att majoriteten av alla vårdgivare, både sjukhus och vårdcentraler, deltar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Insamlingsmetod

Intervju Laboratorieprov Utdrag ur register

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 — pågående

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2017-01-03