Samband mellan luftföroreningar och stroke och hjärtinfarkt i Skåne

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Kristina Jakobsson - Lunds universitet, Avdelning för Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

Information om läkardiagnosticerad diabetes, hypertoni och arteriell fibrillering, rökning och fysisk inaktivitet samlades in via postenkät. Denna information kompletterades därefter med uppgifter om första fall av ischemisk stroke från Riks-Stroke (nationellt kvalitetsregister för akut stroke) eller Lunds strokeregister, demografisk registerdata (utbildning, födelseår, kön, civilstånd och födelseland) samt individuell exponering för luftföroreningar via geokodning av bostadsadress kopplat till en koordinatsatt emissionsdatabas.

Syfte:

Att studera kort- och långtidseffekter av luftföroreningar på stroke och hjärtinfarkt i Skåne

Skapare/primärforskare

Kristina Jakobsson - Lunds universitet, Avdelning för Arbets- och miljömedicin

Identifierare

SND-ID: EXT 0058

Beskrivning

Information om läkardiagnosticerad diabetes, hypertoni och arteriell fibrillering, rökning och fysisk inaktivitet samlades in via postenkät. Denna information kompletterades därefter med uppgifter om första fall av ischemisk stroke från Riks-Stroke (nationellt kvalitetsregister för akut stroke) eller Lunds strokeregister, demografisk registerdata (utbildning, födelseår, kön, civilstånd och födelseland) samt individuell exponering för luftföroreningar via geokodning av bostadsadress kopplat till en koordinatsatt emissionsdatabas.

Syfte:

Att studera kort- och långtidseffekter av luftföroreningar på stroke och hjärtinfarkt i Skåne

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-11 — 2008-12

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet

Population

Skåningar födda 1923-1965, första insjuknande i ischemisk stroke 2001-2006, i livet 1 oktober 2008 och med giltiga bostadsadressuppgifter

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Etikprövning

Lund — dnr 490/2007

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oudin Anna . Short- term and long- term exposure to air pollution and stroke risk: Exploring methodological aspects. 2009, Lund University. Doctoral thesis.

Oudin A, Strömberg U, Jakobsson K, Stroh E, Lindgren AG, Norrving B, Pessah-Rasmussen H, Engström G, Björk J. Hospital admission for ischemic stroke: Does long-term exposure to air pollution interact with major risk factors? Cerebrovasc Dis. 2011;31(3):284-93. doi: 10.1159/000322600

Oudin A, Forsberg B, Jakobsson K. Air Pollution and Stroke. Epidemiology, 2012;23(3): 505-506 doi: 10.1097/EDE.0b013e31824ea667
Läs fulltext

Oudin A, Strömberg U, Jakobsson K, Stroh E, Björk J. Estimation of short-term effects of air pollution on stroke hospital admissions in southern Sweden. Neuroepidemiology. 2010;34(3):131-42. doi: 10.1159/000274807.

Oudin A, Stroh E, Strömberg U, Jakobsson K, Björk J. Long-term exposure to air pollution and hospital admissions for ischemic stroke. A register-based case-control study using modelled NO(x) as exposure proxy. BMC Public Health. 2009 Aug 19;9:301. doi: 10.1186/1471-2458-9-301.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Samband mellan luftföroreningar och stroke och hjärtinfarkt i Skåne

Skapare/primärforskare

Kristina Jakobsson - Lunds universitet, Avdelning för Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

Enkätsvar finns även för 4700 kontroller bosatta i Skåne och matchade på födelseår och kön.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11 — 2008-12

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-11 — 2008-12

Variabler

66

Antal individer/objekt

4621

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70

Publicerad: 2013-09-17
Senast uppdaterad: 2017-01-03