Folkhälsa i Skåne 2000

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Ulf Håkansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Beskrivning:

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år bosatta i Skåne den 4 november 1999. Urvalet var stratifierat i 60 geografiska områden (strata). Totalt besvarade 13715 personer frågeformuläret, vilket motsvarar ca 58,5% av bruttourvalet (n=23437). Enkäten skickades via posten

Syfte:

Syftet var att kartlägga och följa förekomsten av hälsorisker (miljöfaktorer såväl som individens egna levnadsvanor), olika hälsotillstånd, vissa typer av vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Ansvarig institution/enhet:

Region Skåne

Skapare/primärforskare:

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Ulf Håkansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0060

Beskrivning:

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år bosatta i Skåne den 4 november 1999. Urvalet var stratifierat i 60 geografiska områden (strata). Totalt besvarade 13715 personer frågeformuläret, vilket motsvarar ca 58,5% av bruttourvalet (n=23437). Enkäten skickades via posten

Syfte:

Syftet var att kartlägga och följa förekomsten av hälsorisker (miljöfaktorer såväl som individens egna levnadsvanor), olika hälsotillstånd, vissa typer av vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-11 — 2000-04

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Kontakt för frågor om data:

Mathias Grahn

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Folkhälsa i Skåne 2000

Skapare/primärforskare:

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Ulf Håkansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Beskrivning:

Kodnyckel finns tillgänglig hos SCB i tio år efter undersökningstillfället. Enkätformulär kan erhållas från Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet, Region Skåne. För upplysningar om diarienummer för etikprövning för enskilda projekt som bygger på Folkhälsa i Skåne 2000 hänvisas till för respektive projektet ansvarig forskare.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-11 — 2000-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-11 — 2000-04

Variabler:

270

Antal individer/objekt:

13715

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

58,5%

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2017-03-07