Folkhälsa i Skåne 2000

SND-ID: EXT 0060

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

... Visa mer..

Beskrivning

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år bosatta i Skåne den 4 november 1999. Urvalet var stratifierat i 60 geografiska områden (strata). Totalt besvarade 13715 personer frågeformuläret, vilket motsvarar ca 58,5% av bruttourvalet (n=23437). Enkäten skickades via posten

Syfte:

Syftet var att kartlägga och följa förekomsten av hälsorisker (miljöfaktorer såväl som individens egna levnadsvanor), olika hälsotillstånd, vissa typer av vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Folkhälsa i Skåne 2000

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Kodnyckel finns tillgänglig hos SCB i tio år efter undersökningstillfället. Enkätformulär kan erhållas från Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet, Region Skåne. För upplysningar om diarienummer för etikprövning för enskilda projekt som bygger på Folkhälsa i Skåne 2000 hänvisas till för respektive projektet ansvarig forskare.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-11 – 2000-04

Insamlingsmetod

Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-11–2000-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

270

Antal individer/objekt

13715

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

58.5%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2021-03-30