Folkhälsa i Skåne 2000

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Ulf Håkansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Beskrivning

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år bosatta i Skåne den 4 november 1999. Urvalet var stratifierat i 60 geografiska områden (strata). Totalt besvarade 13715 personer frågeformuläret, vilket motsvarar ca 58,5% av bruttourvalet (n=23437). Enkäten skickades via posten

Syfte:

Syftet var att kartlägga och följa förekomsten av hälsorisker (miljöfaktorer såväl som individens egna levnadsvanor), olika hälsotillstånd, vissa typer av vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Ulf Håkansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Identifierare

SND-ID: EXT 0060

Beskrivning

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år bosatta i Skåne den 4 november 1999. Urvalet var stratifierat i 60 geografiska områden (strata). Totalt besvarade 13715 personer frågeformuläret, vilket motsvarar ca 58,5% av bruttourvalet (n=23437). Enkäten skickades via posten

Syfte:

Syftet var att kartlägga och följa förekomsten av hälsorisker (miljöfaktorer såväl som individens egna levnadsvanor), olika hälsotillstånd, vissa typer av vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-11 — 2000-04

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet

Tidsdimension

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Folkhälsa i Skåne 2000

Skapare/primärforskare

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Ulf Håkansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Beskrivning

Kodnyckel finns tillgänglig hos SCB i tio år efter undersökningstillfället. Enkätformulär kan erhållas från Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet, Region Skåne. För upplysningar om diarienummer för etikprövning för enskilda projekt som bygger på Folkhälsa i Skåne 2000 hänvisas till för respektive projektet ansvarig forskare.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-11 — 2000-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-11 — 2000-04

Variabler

270

Antal individer/objekt

13715

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

58.5

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2021-03-30