Barnens miljöhälsoenkät 2003

SND-ID: EXT 0064

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

Barnens miljöhälsoenkät genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

År 2003 skickades frågeformulär ut till föräldrarna till drygt 40 000 barn. Barnen var i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år, födda i Sverige eller hade varit bosatta i Sverige i minst fem år. I hela riket fanns det 314 651 barn som uppfyllde dessa villkor (målbefolkningen). Enkäten besvarades av föräldrarna, med undantag för 12-åringar som svarade på en del frågor i enkäten själva.

Svarsfrekvensen var omkring 70%.

De tre nationella frågeformulären kompletterades i flera län med tilläggsfrågor. Totalt sju olika frågeformulär med 78 till 110 frågor togs fram. Frågorna om barnens bostad, hälsotillstånd, symtom, exponering för tobaksrök och andra miljöfaktorer samt föräldrarnas arbete och utbildning var i stort sett desamma i alla formulär. Däremot ställdes en del frågor inte till alla barn på grund av att de inte var relevanta för alla åldersgrupper.

Informationen från enkäten kompletterades av SCB med uppgifter om bl.a. föräld

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Barn i åldrarna 8 månader, 4 år respektive 12 år, födda i Sverige eller som varit varit bosatta i Sverige i minst fem år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
I grundurvalet ingick lika många barn i varje län, 240 i varje åldersgrupp. För 8-månadersbarnen utökades urvalet till ca 310 för att korrigera smärre felaktigheter i urvalsdragningen. I tio län gjordes även ett tilläggsurval på ungefär 100–2 500 barn
per åldersgrupp. Det totala urvalet utgjorde i genomsnitt ca 13 procent av målbefolkningen. Störst andel utgjorde det i Hallands län (42 procent) och lägst i Skånes län (5 procent). Barnen valdes slumpvis från registret över totalbefolkningen hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-02 – 2004-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Dataset 1
Barnens miljöhälsoenkät 2003: 8 månader

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-02 – 2004-04

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-02–2004-04
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75%

Dataset 2
Barnens miljöhälsoenkät 2003: 4 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-02 – 2004-04

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-02–2004-04
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

Dataset 3
Barnens miljöhälsoenkät 2003: 12 år

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-02 – 2004-04

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-02–2004-04
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68%

Kontakt för frågor om data

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2017-06-16