Nationella miljöhälsoenkäten 1999

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Beskrivning:

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har även genomförts 2007 och 2015.

Nationella miljöhälsoenkäten 1999 skickades ut till 15 750 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 19-81 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. För att möjliggöra jämförelser mellan länen gjordes ett slumpmässigt urval av 750 personer från vart och ett av landets 21 län.

Frågeformulären framställdes, distribuerades och lästes in maskinellt av Enkätfunktionen vid Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro. Tre påminnelser skickades ut, ett tack- och påminnelsekort till alla samt två påminnelser med ny enkät till dem som inte svarat. En fjärde påminnelse skickades till dem som tillhörde grupper som efter tre påminnelser hade förhållandevis låg svarsfrekvens.

Frågeformuläret bestod av 71 frågor

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Folkhälsomyndigheten, Institutet för miljömedicin

Skapare/primärforskare:

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0065

Beskrivning:

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har även genomförts 2007 och 2015.

Nationella miljöhälsoenkäten 1999 skickades ut till 15 750 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 19-81 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. För att möjliggöra jämförelser mellan länen gjordes ett slumpmässigt urval av 750 personer från vart och ett av landets 21 län.

Frågeformulären framställdes, distribuerades och lästes in maskinellt av Enkätfunktionen vid Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro. Tre påminnelser skickades ut, ett tack- och påminnelsekort till alla samt två påminnelser med ny enkät till dem som inte svarat. En fjärde påminnelse skickades till dem som tillhörde grupper som efter tre påminnelser hade förhållandevis låg svarsfrekvens.

Frågeformuläret bestod av 71 frågor

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-03 — 1999-08

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Alla personer i åldrarna 18-80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Kontakt för frågor om data:

Antonios Georgelis

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Nationella miljöhälsoenkäten 1999

Skapare/primärforskare:

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-03 — 1999-08

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-03 — 1999-08

Antal individer/objekt:

11233

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

72,5%

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2017-06-15