Nationella miljöhälsoenkäten 1999

SND-ID: EXT 0065

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har även genomförts 2007 och 2015.

Nationella miljöhälsoenkäten 1999 skickades ut till 15 750 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 19-81 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. För att möjliggöra jämförelser mellan länen gjordes ett slumpmässigt urval av 750 personer från vart och ett av landets 21 län.

Frågeformulären framställdes, distribuerades och lästes in maskinellt av Enkätfunktionen vid Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro. Tre påminnelser skickades ut, ett tack- och påminnelsekort till alla samt två påminnelser med ny enkät till dem som inte svarat. En fjärde påminnelse skickades till dem som tillhörde grupper som efter tre påminnelser hade förhållandevis låg svarsfrekvens.

Frågeformuläret bestod av 71 frågor

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Alla personer i åldrarna 18-80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-03 – 1999-08

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Dataset
Nationella miljöhälsoenkäten 1999

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-03 – 1999-08

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-03–1999-08
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

11233

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

72.5%

Arkeologisk lämningstyp

Brunn

Kontakt för frågor om data

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2017-06-15