Nationella miljöhälsoenkäten 2007

SND-ID: EXT 0066

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har genomförts 1999, 2007 och 2015.

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 skickades ut till 43 905 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 18–80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Statistiska centralbyrån (SCB) har i samarbete med Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Stockholms läns landsting granskat och skickat ut frågeformulären. De har också skickat ut påminnelser och läst in besvarade frågeformulär till datafiler. SCB har kompletterat besvarade formulär med registerdata och avidentifierat datafilen. Undersökningen har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

För att möjliggöra uppföljande studier förfogar SCB över en kodnyckel som gör det möjligt att i framtiden identifiera enskilda personer. NMHE 07 har

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Alla personer i åldrarna 18-80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 10 500 personer ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för tio län med sammanlagt 33 405 personer. Totalt ingick 43 905 personer i enkätundersökningen, vilket motsvarar 0,6 procent av målbefolkningen. I de fyra sydlänen besvarades enkäten av sammanlagt 3 669 personer. Grundurvalet bestod av 500 personer i varje län. Förstärkta urval gjordes bla i Skåne, Halland och Kronobergs län.

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-03 – 2007-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Dataset
Nationella miljöhälsoenkäten 2007

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-03 – 2007-09

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03–2007-09
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

25851

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

59%

Kontakt för frågor om data

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-06
Senast uppdaterad: 2017-06-15