Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare- En studie av väntetid till graviditet och missfall

SND-ID: EXT 0070

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Beskrivning

Studien är baserad på kohorter av kvinnor som arbetat inom gummiindustrin eller varit gifta med män som arbetat inom gummiindustrin, samt kvinnor som varit medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet (kontroller). Samtliga kvinnor var födda 1960 eller senare, vilket var ett inklusionskriterium i studien. Telefonintervjuer genomfördes med 174 kvinnor som arbetat inom gummiindustrin, 379 hustrur till män som arbetat inom gummiindustrin och 403 kvinnor som arbetat inom livsmedelsindustrin. I intervjuerna samlades data in angående väntetid till graviditet (time to pregnancy; TTP) och graviditetsutfall för kvinnornas samtliga graviditeter. Vidare ställdes frågor om livsstilsfaktorer (tex rökning), arbetsplatsexponeringar och diverse ergonomiska belastningar före och under graviditeterna.

Syfte:

Att undersöka om arbete i svensk gummiindustri negativt påverkar väntetid till graviditet och medför en ökad risk för missfall
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Skåne

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2008

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare - kvinnor som arbetat inom gummiindustrin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2008

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

174

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

19%

Dataset 2
Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare - hustrur till män som arbetat inom gummiindustrin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2008

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

379

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

19%

Dataset 3
Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare - kvinnor som arbetat inom livsmedelsindustrin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

403

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

15%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-10
Senast uppdaterad: 2021-08-12