Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare- En studie av väntetid till graviditet och missfall

SND-ID: EXT 0070

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Beskrivning

Studien är baserad på kohorter av kvinnor som arbetat inom gummiindustrin eller varit gifta med män som arbetat inom gummiindustrin, samt kvinnor som varit medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet (kontroller). Samtliga kvinnor var födda 1960 eller senare, vilket var ett inklusionskriterium i studien. Telefonintervjuer genomfördes med 174 kvinnor som arbetat inom gummiindustrin, 379 hustrur till män som arbetat inom gummiindustrin och 403 kvinnor som arbetat inom livsmedelsindustrin. I intervjuerna samlades data in angående väntetid till graviditet (time to pregnancy; TTP) och graviditetsutfall för kvinnornas samtliga graviditeter. Vidare ställdes frågor om livsstilsfaktorer (tex rökning), arbetsplatsexponeringar och diverse ergonomiska belastningar före och under graviditeterna.

Syfte:

Att undersöka om arbete i svensk gummiindustri negativt påverkar väntetid till graviditet och medför en ökad risk för missfall
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Skåne

Ansvarig institution/enhet

Arbets- och Miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2008

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare - kvinnor som arbetat inom gummiindustrin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2008

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

174

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

19%

Dataset 2
Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare - hustrur till män som arbetat inom gummiindustrin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2008

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

379

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

19%

Dataset 3
Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare - kvinnor som arbetat inom livsmedelsindustrin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratorie medicin

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

403

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

15%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-10
Senast uppdaterad: 2021-08-12