Prospektiv validering av ett nytt instrument för screening av begynnande utmattningssyndrom

SND-ID: EXT 0073

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Beskrivning

Forskargruppen har utvecklat en preliminär version av ett enkelt, kort och lättolkat frågeformulär för detektion av förstadier av utmattningssyndrom. Den preliminära versionen prövas nu kliniskt i företagshälsovården. Detta är en valideringsstudie med syfte att vidareutveckla och kvalitetssäkra instrumentet. Instrumentet ges kvartalsvis i 3 år till c:a 1500 personer som kan antas ha en förhöjd risk för att utveckla utmattningssyndrom. Av dem som två kvartal i rad visat stigande tecken på stressrelaterade besvär erbjuds varannan individ en konsultation om stressförebyggande åtgärder, medan övriga erbjuds detsamma först efter stigande tecken på stressrelaterade besvär 5 kvartal i rad. Detta belyser instrumentets s k prediktiva validitet, dvs. hur väl det mäter tidiga tecken på vad som senare utvecklas mot utmattningssyndrom. Instrumentet besvaras även av patienter i tidigt skede av utmattningssyndrom, för att verifiera de prospektiva fynden. Vidare provas instrumentet vid arbetsplatsundersökningar.

Syfte:

Att verifiera att en förhöjd poäng på instrumentet LUCIE (Lund University Checklist for I

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2012–2016

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Stress, arbetsliv och hälsa

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Data insamlas även med hjälp av flera psykometriska instrument samt självskattningsformulär

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Tidsperiod(er) som undersökts

2012–pågående

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012–2016
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-10
Senast uppdaterad: 2017-04-10