Prospektiv validering av ett nytt instrument för screening av begynnande utmattningssyndrom

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Beskrivning:

Forskargruppen har utvecklat en preliminär version av ett enkelt, kort och lättolkat frågeformulär för detektion av förstadier av utmattningssyndrom. Den preliminära versionen prövas nu kliniskt i företagshälsovården. Detta är en valideringsstudie med syfte att vidareutveckla och kvalitetssäkra instrumentet. Instrumentet ges kvartalsvis i 3 år till c:a 1500 personer som kan antas ha en förhöjd risk för att utveckla utmattningssyndrom. Av dem som två kvartal i rad visat stigande tecken på stressrelaterade besvär erbjuds varannan individ en konsultation om stressförebyggande åtgärder, medan övriga erbjuds detsamma först efter stigande tecken på stressrelaterade besvär 5 kvartal i rad. Detta belyser instrumentets s k prediktiva validitet, dvs. hur väl det mäter tidiga tecken på vad som senare utvecklas mot utmattningssyndrom. Instrumentet besvaras även av patienter i tidigt skede av utmattningssyndrom, för att verifiera de prospektiva fynden. Vidare provas instrumentet vid arbetsplatsundersökningar.

Syfte:

Att verifiera att en förhöjd poäng på instrumentet LUCIE (Lund University Checklist for I

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Skapare/primärforskare:

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0073

Beskrivning:

Forskargruppen har utvecklat en preliminär version av ett enkelt, kort och lättolkat frågeformulär för detektion av förstadier av utmattningssyndrom. Den preliminära versionen prövas nu kliniskt i företagshälsovården. Detta är en valideringsstudie med syfte att vidareutveckla och kvalitetssäkra instrumentet. Instrumentet ges kvartalsvis i 3 år till c:a 1500 personer som kan antas ha en förhöjd risk för att utveckla utmattningssyndrom. Av dem som två kvartal i rad visat stigande tecken på stressrelaterade besvär erbjuds varannan individ en konsultation om stressförebyggande åtgärder, medan övriga erbjuds detsamma först efter stigande tecken på stressrelaterade besvär 5 kvartal i rad. Detta belyser instrumentets s k prediktiva validitet, dvs. hur väl det mäter tidiga tecken på vad som senare utvecklas mot utmattningssyndrom. Instrumentet besvaras även av patienter i tidigt skede av utmattningssyndrom, för att verifiera de prospektiva fynden. Vidare provas instrumentet vid arbetsplatsundersökningar.

Syfte:

Att verifiera att en förhöjd poäng på instrumentet LUCIE (Lund University Checklist for I

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2016

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Kontakt för frågor om data:

Kai Österberg

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Stress, arbetsliv och hälsa

Skapare/primärforskare:

Kai Österberg - Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Beskrivning:

Data insamlas även med hjälp av flera psykometriska instrument samt självskattningsformulär

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012 — 2016

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — pågående

Publicerad: 2013-09-10
Senast uppdaterad: 2017-04-10