OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

SND-ID: EXT 0077

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

I studien undersöks en grupp kvinnor där åldersrelaterad benförlust redan är tydlig och frakturer vanliga vid studiestart. Den förväntade ökningen av frakturincidensen, särskilt i höft, sker inom tidsramen för studien. Kohorten är av tillräcklig storlek för att medge sub-gruppering, t ex för frakturtyp. Dessutom tillåter studien detaljerad utvärdering av gener associerade med exempelvis benförlust hos äldre.

Forskningspersonerna valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret. Under åren 1995-1999 bjöds 1604 75-åriga kvinnor in (33% av alla 75-åriga kvinnor i Malmö under perioden). Av dessa kvinnor deltog 1044 vid det första besöket. Samtliga studiedeltagare var 75 år vid första besöket, av nordeuropeisk härkomst, samt boende i Malmö stad. Uppföljningsbesök har skett vid 76, 78, 80 och 85 års ålder.

Data har vid besöken insamlats genom mätning av bland annat längd, vikt, bentäthet, andel kroppsfett, muskelmassa, genom sjukgymnasttester (muskelstyrka, gånghastighet, balans), samt genom ett omfattande frågeformulär (hälsa, läkemedel, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, m.m.). Blod- och uri

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning/Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1999

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Malmö stad

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1999

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1999
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1999
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

1044

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2013-09-11
Senast uppdaterad: 2016-09-21