Salut-satsningen

Skapare/primärforskare:

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa

Eva Eurenius - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa

Marie Lindkvist - Umeå universitet, Handelshögskolan, Avdelningen för statistik

Beskrivning:

Salut är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Salut-satsningen initierades år 2005 av Västerbottens läns landsting som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i länet. Satsningen syftar till att utveckla och stärka hälsofrämjande insatser inom mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård (BHV), tandvård, förskolor och skolor och bygger på samverkan dem emellan. De nationella folkhälsomål som prioriterats är trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.

Målsättningen är att stödja varje barn och dess föräldrar under hela uppväxttiden med start under graviditeten då barnet ännu är ofött. Satsningen har fått sitt namn från ordet ”salutogen” då en grundtanke är att främja processer som ger barn och deras föräldrar en möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förmåga att förbättra hälsan. Satsningen omfattar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som eftersträvar jämlikhet i hälsan.

Salut-satsningen är indelad i sju moduler, baserat på barnets olika åldrar. Inom varje modul prioriteras de insatser so

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa

Eva Eurenius - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa

Marie Lindkvist - Umeå universitet, Handelshögskolan, Avdelningen för statistik

Identifierare:

SND-ID: EXT 0082

Syfte:

Syftet med Salut-satsningen är att, genom systematiskt förbättringsarbete, utveckla insatser som främjar trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor samt ökar fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Västerbotten. Det övergripande målet med Salut-satsningen är att uppnå en god hälsa genom salutogena insatser i samverkan mellan samhällets aktörer och familjen.

Beskrivning:

Salut är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Salut-satsningen initierades år 2005 av Västerbottens läns landsting som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i länet. Satsningen syftar till att utveckla och stärka hälsofrämjande insatser inom mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård (BHV), tandvård, förskolor och skolor och bygger på samverkan dem emellan. De nationella folkhälsomål som prioriterats är trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.

Målsättningen är att stödja varje barn och dess föräldrar under hela uppväxttiden med start under graviditeten då barnet ännu är ofött. Satsningen har fått sitt namn från ordet ”salutogen” då en grundtanke är att främja processer som ger barn och deras föräldrar en möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förmåga att förbättra hälsan. Satsningen omfattar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som eftersträvar jämlikhet i hälsan.

Salut-satsningen är indelad i sju moduler, baserat på barnets olika åldrar. Inom varje modul prioriteras de insatser so

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Västerbottens län

Analysenhet:

Population:

Populationen i Salut-satsningen omfattar alla barn och ungdomar inom Västerbotten, samt blivande föräldrar under graviditeten.

Urvalsmetod:

Salut-satsningens modulspecifika interventionerna utvecklas i fyra pilotområden som valts för att representera olika geografiska delar av länet och som karaktäriserar skilda befolkningsstrukturer i Västerbotten. För att utvärdera interventionerna genomförs både kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativa studier genomförs antingen med hjälp av totalundersökningar eller med ett representativt urval från de fyra pilotområdena. Vid kvalitativa studier är urvalet inte slumpmässigt utan handplockat för att vara så täckande som möjligt med målet att få så stor variation som möjligt. De fyra pilotområden som valts ut är Lycksele, Byske, Robertsfors och Ersboda stadsdel i Umeå.
Interventionerna utvärderas genom enkäter, intervjuer, observationer och loggböcker.

Finansiering:

FAS Centre for Global Health Research at the Medical Faculty of Umeå University

Kontaktperson för frågor om data:

Eurenius Eva

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kristina Edvardsson, Anneli Ivarsson, Rickard Garvare, Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Ingrid Mogren, Rhonda Small, Monica E Nyström. Improving child health promotion practices in multiple sectors - outcomes of the Swedish Salut Programme. BMC Public Health 2012, 12:920.
Läs fulltext

Masoud Vaezghasemi, Marie Lindkvist, Anneli Ivarsson, Eva Eurenius. Overweight and lifestyle among 13 to 15 year olds: A cross-sectional study in northern Sweden. Scand J Public Health 2012;40:221–228.
Läs fulltext

Kristina Edvardsson, Rickard Garvare, Eva Eurenius, Anneli Ivarsson, Ingrid Mogren och Monica Nyström. Sustainable practice change: Professionals’ experiences with a multisectoral child health promotion programme in Sweden. BMC Health Services Research 2011;11:61.
Läs fulltext

Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Magdalena Sundkvist, Anneli Ivarsson, Ingrid Mogren. Maternal and paternal self-rated health and BMI in relation to lifestyle in early pregnancy - the Salut Programme in Sweden. Scand J Public Health 2011;39:730-41.
Läs fulltext

Kristina Edvardsson, Anneli Ivarsson, Eva Eurenius, Rickard Garvare, Monica E Nyström, Rhonda Small and Ingrid Mogren. Giving offspring a healthy start: parents’ experiences of health promotion and lifestyle change during pregnancy and early parenthood. BMC Public Health 2011;11:936
Läs fulltext

Kristina Edvardsson, Marie Lindkvist, Eva Eurenius, Ingrid Mogren, Rhonda Small, Anneli Ivarsson. A poulation-based study of overweight and obesity in expectant parents: socio-demographic patterns and within-couple associations. BMC Public Health 2013:13(1):923.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0082-001

Hälsoformulär till blivande mamma och pappa/partner

Beskrivning:

Målsättningen med Salut-satsningen i modul I har varit samsyn och samverkan kring hälsofrämjande insatser som vänder sig till blivande föräldrar i Västerbotten. Syftet har varit att förbereda det blivande föräldraparet på ett tryggt och gemensamt föräldraskap. Strävan är även att främja god hälsa och goda levnadsvanor hos de blivande föräldrarna för att, om möjligt, förbättra fostermiljön och på sikt förbättra barnets förutsättningar till god hälsa. Blivande föräldrar får tidigt i graviditeten s

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Enkät till blivande föräldrar.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006 — pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

ca 50-55 %

Dataset EXT 0082-002

Personal som medverkat i Salut-satsningens pilotområden

Beskrivning:

Mellan maj till september 2009 intervjuades all personal som varit delaktiga i Salut-satsningens framtagande av interventioner i Modul I och II i något av de fyra pilotområdena. Data analyserades med innehållsanalys för att ta reda på hur personalen två år efter att ha deltagit i utvecklingen och genomförandet av det tvärvetenskapliga interventionsprogrammet, upplevde förutsättningar, hinder och möjligheter för satsningens vidmakthållande. Deltagarna (n=23) bestod av barnmorskor, BVC-sjuksköters

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Intervjuer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-05 — 2009-09

Antal individer/objekt:

23

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

100 %

Dataset EXT 0082-003

Personal som medverkat i spridningen av Salut-satsningen

Beskrivning:

Interventioner i Salut-satsningens första två moduler (från graviditet till 18 månaders ålder) utvecklades och testades i fyra pilotområden i Västerbotten mellan 2005-2007. Under perioden 2008-2010 implementerades interventionerna till resterande länet i tre sekvenser. Denna studie har undersökt de tidiga effekterna av försöket att förbättra metoderna för det hälsofrämjande arbetet och samarbetet mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, tandvård och öppen förskola. En ”före-och-efter” design använd

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Två olika enkäter som upprepades två gånger vardera. En enkät innefattade slutna svarsalternativ och en öppna svarsalternativ.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2011

Antal individer/objekt:

144

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

81-96%

Dataset EXT 0082-004

Nyblivna föräldrars upplevelser av hälsopromotion och förändring av levnadsvanor

Beskrivning:

Studien genomfördes i Salut-satsningens fyra pilotområden inom mödrahälsovård, barnhälsovård, tandvård och öppen förskola. En kvalitativ studiedesign användes, med djupgående semistrukturerade intervjuer bland förstagångsföräldrar när deras barn var 18 månader. Syftet var att undersöka deras upplevelser av hälsopromotion och förändring av levnadsvanor under graviditet och tidigt föräldraskap. Åtta BVC-sjuksköterskor som arbetade vid någon av fyra barnavårdscentraler ombads att bjuda in alla förä

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

En kvalitativ studiedesign användes, med djupgående semistrukturerade djupintervjuer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-06 — 2010-12

Antal individer/objekt:

24

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73 %

Dataset EXT 0082-005

Barnets hälsa i fokus

Beskrivning:

Syftet med studien var att öka kunskapen om 1½ åringars hälsa och välbefinnande, familjens levnadsvanor och levnadsvillkor inom Salut-satsningen i Västerbotten. Deltagande barn i en ålder av 1½ år var 697 till antalet, mammorna var 697 och papporna 674. Föräldrarna fick ett brev med information och en enkät med en önskan om att ta med frågeformuläret till det ordinarie BVC-besöket vid 18 månaders ålder. BVC-sjuksköterskorna vid huvudsakligen sju hälsocentraler arbetade med datainsamlingen från a

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Enkät.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-04 — 2012-06

Antal individer/objekt:

697

Dataset EXT 0082-006

3-årsenkäten

Beskrivning:

En pilotstudie utfördes under 2012 vid elva specialutbildade BVC/hälsocentraler i Västerbotten för att studera användbarhet och genomförbarhet av frågeformuläret ASQ:SE. 175 familjer och sjuksköterskor deltog. Nu arbetar landstingets Staben för verksamhetsutveckling - Folkhälsoenhet tillsammans med Barnhälsovården för att fasa in screening av psykisk hälsa hos 3-åriga barn i hela länet, med hjälp av ASQ:SE och med planerat fullskaligt användande från 2014. Denna process kommer också att omfatta

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Enkät

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — pågående

Antal individer/objekt:

2500

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

ca 85 %

Dataset EXT 0082-007

Levnadsvaneundersökning (LEVA) bland ungdomar, 13-15 år (åk 7-9), i Västerbotten

Beskrivning:

I oktober 2007 tillfrågades samtliga ungdomar i årskurs 7, 8 och 9 (i åldern 13-15 år) i länets nio av 15 kommuner om att besvara en skolbaserad webbenkät. Levnadsvaneundersökningen innehöll frågor om demografi, självrelaterad hälsa, BMI och levnadsvanor. Den totala målgruppen i de samtliga 15 kommunerna var 10432 personer. I denna studie, som inkluderade nio kommuner, tillfrågades 6768 ungdomar vilket motsvarade 65 % av alla ungdomar i länet. Den totala svarsfrekvensen var 82 % (n=5546).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Webbaserad elevenkät.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-10 — 2007-10

Antal individer/objekt:

5546

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

82 %