Sambandet mellan vuxenastma och trafikexponering vid bostadsadress, arbetsplatsadress, och tid utomhus i trafik. En tvåstegs fall-kontroll-studie

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Kristina Jakobsson - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Beskrivning:

De flesta epidemiologiska studier som undersöker effekterna av trafik på respiratorisk hälsa använder trafikexponering vid bostadsadressen som indirekt mått på total trafikexponering. Den här studien använde GIS (Geographical Information Systems) för att skatta trafikexponering, inte bara vid bostadsadressen utan även vid arbetsplatsadressen och från enkätfrågor kring daglig vistelsetid i trafik under pendling ellar andra aktivieteter. Studien genomfördes i två steg: en första tvärsnittsstudie (Folkhälsoenkät) i södra Sverige 2004 (n = 24819, ålder 18-80 år, svarsfrekvens 59 %) följdes av en fall-kontroll studie 2005 där mer detaljerad information om exponering och confounders samlades in (n = 2856, astmatiker och kontroller (1:3, matchat på kön), svarsfrekvens 86 %). I den första undersökningen fanns endast uppgifter om bostadsadress. I den andra undersökningen ställdes även frågor om arbetsplatsadress och daglig vistelsetid i trafik under pendling eller andra aktivieteter. Bostads- och arbetsplatsadress geokodades och länkades i GIS till vägdata och spridningsmodellerade utomhuskoncentration

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Skapare/primärforskare:

Kristina Jakobsson - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: EXT 0088

Beskrivning:

De flesta epidemiologiska studier som undersöker effekterna av trafik på respiratorisk hälsa använder trafikexponering vid bostadsadressen som indirekt mått på total trafikexponering. Den här studien använde GIS (Geographical Information Systems) för att skatta trafikexponering, inte bara vid bostadsadressen utan även vid arbetsplatsadressen och från enkätfrågor kring daglig vistelsetid i trafik under pendling ellar andra aktivieteter. Studien genomfördes i två steg: en första tvärsnittsstudie (Folkhälsoenkät) i södra Sverige 2004 (n = 24819, ålder 18-80 år, svarsfrekvens 59 %) följdes av en fall-kontroll studie 2005 där mer detaljerad information om exponering och confounders samlades in (n = 2856, astmatiker och kontroller (1:3, matchat på kön), svarsfrekvens 86 %). I den första undersökningen fanns endast uppgifter om bostadsadress. I den andra undersökningen ställdes även frågor om arbetsplatsadress och daglig vistelsetid i trafik under pendling eller andra aktivieteter. Bostads- och arbetsplatsadress geokodades och länkades i GIS till vägdata och spridningsmodellerade utomhuskoncentration

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005 — 2005

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne (Sydsverige)

Analysenhet:

Population:

Populationen i studien bestod av deltagare i den skånska folkhälsoundersökningen Folkhälsa i Skåne 2004 som gått med på att delta i ytterligare studier och var mellan 18-65 år, samt av astmatiker och kontroller som var matchade efter kön.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Etikprövning:

Lund — dnr 387/2004

Kontakt för frågor om data:

Kristina Jakobsson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Anna Lindgren, Jonas Björk, Emilie Stroh, Kristina Jakobsson. Adult asthma and traffic exposure at residential address, workplace address, and self-reported daily time outdoor in traffic: A two-stage case-control study. BMC Public Health 2010, 10:716.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Undersökning om miljö och hälsa

Skapare/primärforskare:

Kristina Jakobsson - Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin

Beskrivning:

Datasetet innehåller en delmängd av respondenterna (astmatiker och kontroller) från den skånska folkhälsoundersökningen Folkhälsa i Skåne 2004.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 — 2005

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005 — 2005

Antal individer/objekt:

2856

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

86 %

Publicerad: 2014-01-08
Senast uppdaterad: 2020-05-04