Folkhälsa i Skåne 2012

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Beskrivning:

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel (30 kommuner + 26 kommundelar i Malmö, Lund och Kristianstad). Från 17 delområden i Malmö, Helsingborg och Kristianstad drogs sedan ett tilläggsurval. Två versioner av enkäten skickades ut; en till yngre (18-64 år) och en till äldre individer (65-80 år). Totalt besvarade 28029 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 51,7 procent av nettourvalet (n = 54250). Enkätfrågorna handlade om bakgrundsdata, uppväxtförhållanden, hälsa, läkemedel, sömn och välbefinnande, tandhälsa, levnadsvanor, sociala relationer, hot och våld, förtroende för samhällsinstitutioner, arbete, sysselsättning och ekonomi, företagshälsovård, hem, hushåll och boendemiljö, livskvalitet och vårdutnyttjande. Förutom variabler som samlades in via frågeblank

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Identifierare:

SND-ID: EXT 0090

Syfte:

Syftet var att ge en aktuell bild av skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden.

Beskrivning:

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel (30 kommuner + 26 kommundelar i Malmö, Lund och Kristianstad). Från 17 delområden i Malmö, Helsingborg och Kristianstad drogs sedan ett tilläggsurval. Två versioner av enkäten skickades ut; en till yngre (18-64 år) och en till äldre individer (65-80 år). Totalt besvarade 28029 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 51,7 procent av nettourvalet (n = 54250). Enkätfrågorna handlade om bakgrundsdata, uppväxtförhållanden, hälsa, läkemedel, sömn och välbefinnande, tandhälsa, levnadsvanor, sociala relationer, hot och våld, förtroende för samhällsinstitutioner, arbete, sysselsättning och ekonomi, företagshälsovård, hem, hushåll och boendemiljö, livskvalitet och vårdutnyttjande. Förutom variabler som samlades in via frågeblank

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10 — 2013-03

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län under undersökningsperioden

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Kontaktperson för frågor om data:

Mathias Grahn

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Fridh M, Modén B, Lindström M, Grahn M, Rosvall M. Folkhälsorapport Skåne 2013 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Region Skåne, oktober 2013.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0090-001

Enkät 1 - Yngre (18-64 år)

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10 — 2013-03

Datainsamlare: Region Skåne

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10 — 2013-03

Datainsamlare: Region Skåne

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10 — 2013-03

Variabler:

287

Antal individer/objekt:

20592

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

46,6%

Dataset EXT 0090-002

Enkät 2 - Äldre (65-80 år)

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10 — 2013-03

Datainsamlare: Region Skåne

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10 — 2013-03

Datainsamlare: Region Skåne

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10 — 2013-03

Variabler:

252

Antal individer/objekt:

7437

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73,8%