Folkhälsa i Skåne 2012

SND-ID: EXT 0090

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Beskrivning

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel (30 kommuner + 26 kommundelar i Malmö, Lund och Kristianstad). Från 17 delområden i Malmö, Helsingborg och Kristianstad drogs sedan ett tilläggsurval. Två versioner av enkäten skickades ut; en till yngre (18-64 år) och en till äldre individer (65-80 år). Totalt besvarade 28029 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 51,7 procent av nettourvalet (n = 54250). Enkätfrågorna handlade om bakgrundsdata, uppväxtförhållanden, hälsa, läkemedel, sömn och välbefinnande, tandhälsa, levnadsvanor, sociala relationer, hot och våld, förtroende för samhällsinstitutioner, arbete, sysselsättning och ekonomi, företagshälsovård, hem, hushåll och boendemiljö, livskvalitet och vårdutnyttjande. Förutom variabler som samlades in via frågeblank

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Skåne

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län under undersökningsperioden

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-10 – 2013-03

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Publikationer

Fridh M, Modén B, Lindström M, Grahn M, Rosvall M. Folkhälsorapport Skåne 2013 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Region Skåne, oktober 2013.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Enkät 1 - Yngre (18-64 år)

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-10 – 2013-03

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10–2013-03
 • Datainsamlare: Region Skåne
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10–2013-03
 • Datainsamlare: Region Skåne
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

287

Antal individer/objekt

20592

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

46.6%

Dataset 2
Enkät 2 - Äldre (65-80 år)

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-10 – 2013-03

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10–2013-03
 • Datainsamlare: Region Skåne
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10–2013-03
 • Datainsamlare: Region Skåne
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

252

Antal individer/objekt

7437

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73.8%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-01-20
Senast uppdaterad: 2021-04-09