Kvinnors hälsa i Lundabygden (WHILA)

SND-ID: EXT 0092

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Jan Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Kristina Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Peter M Nilsson - Skånes universitetssjukhus, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Beskrivning

Samtliga kvinnor födda mellan 1935 och 1945 och bosatta i Lunds kommun per 1995 (n=10766) inbjöds att delta i studien Kvinnors hälsa i Lundabygden. Kvinnorna erhöll en postenkät som omfattade frågor om sjukdomshistoria, läkemedelsanvändning, förekomst av diabetes och hypertoni hos nära släktingar, menopaus, rökning och alkoholvanor, kost, utbildning, levnads- och arbetsförhållanden, fysisk aktivitet, livskvalitet och subjektiv fysisk och mental hälsa. Därefter genomgick kvinnorna en hälsoundersökning som inkluderade blodtrycksmätning, bentäthetsmätning och omfattande laboratorieprovtagning. Blodserum sparades i en biobank. Data kopplades till mammografiregistret. Totalt omfattar kohorten data från 6917 kvinnor (svarsfrekvens 64,2%). Kvinnor som visade tecken på metabolt syndrom genomgick oralt glukostoleranstest 1-4 veckor senare. Kvinnor med nedsatt glukostolerans inbjöds till en uppföljande studie 2,5 år senare. I samband med denna studerades även ett slumpmässigt urval kvinnor utan positiva screening variabler. Samtliga kvinnor som genomgick det initiala glukostoleranstestet fyllde i ett va

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Skåne

Ansvarig institution/enhet

Centrum för primärvårdsforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr LU 174-95

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Alla kvinnor födda mellan 1935-12-02 och 1945-12-01 som var bosatta i Lunds kommun per 1995-12-01

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-12-01 – 2000-02-03

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Lunds kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Samsioe G, Lidfeldt J, Nerbrand C, Nilsson P. The women's health in the Lund area (WHILA) study--an overview. Maturitas. 2010 Jan;65(1):37-45.
Läs fulltext

Moberg L, Nilsson PM, Samsioe G, Borgfeldt C. Low androstenedione/sex hormone binding globulin ratio increases fracture risk in postmenopausal women. The Women's Health in the Lund Area study. Maturitas. 2013 Jul;75(3):270-5
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Kvinnors hälsa i Lundabygden - inledande frågeformulär

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Kristina Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Peter M Nilsson - Skånes universitetssjukhus, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-12-01 – 2000-02-03

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01–2000-03-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01–2000-02-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01–2000-02-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

6917

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

64.2%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-02-27
Senast uppdaterad: 2018-03-12