Riksmaten vuxna 2010-11

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Riksmaten vuxna 2010–11 är Livsmedelsverkets tredje rikstäckande matvaneundersökning i den vuxna befolkningen. De två tidigare matvaneundersökningarna 'Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor' (Hulk) genomfördes 1989 och 'Riksmaten 1997–98' genomfördes under 1997 och 1998.

Riksmaten vuxna 2010-11 omfattade totalt tre delar: kostregistrering, enkät, samt provtagning (blod- och urinprov).

Ett representativt urval på 5 000 personer mellan 18–80 år, boende i Sverige, bjöds in att delta i undersökningen som pågick mellan maj 2010 - juli 2011. Urvalet bestod av ett huvudurval som omfattade 4000 personer och av ett delurval som omfattade 1000 personer. Deltagarna som tillhörde delurvalet tillfrågades, utöver kostregistrering och enkät, även om att lämna blod- och urinprov för analys av b.la vitamin D, folat och ferritin.

Totalt deltog 2 268 personer i Riksmaten vuxna 2010−11, varav 1 797 i kostregistreringen, 2 140 i enkäten och 300 personer i provtagningen. Det var 454 personer som enbart besvarade enkäten. Deltagarfrekvensen skilde sig mellan de olika delarna i undersökningen. Totalt har 4

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: EXT 0093

Syfte:

Studiens syfte var att undersöka livsmedelskonsumtion och näringsintag bland kvinnor och män i Sverige.

Beskrivning:

Riksmaten vuxna 2010–11 är Livsmedelsverkets tredje rikstäckande matvaneundersökning i den vuxna befolkningen. De två tidigare matvaneundersökningarna 'Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor' (Hulk) genomfördes 1989 och 'Riksmaten 1997–98' genomfördes under 1997 och 1998.

Riksmaten vuxna 2010-11 omfattade totalt tre delar: kostregistrering, enkät, samt provtagning (blod- och urinprov).

Ett representativt urval på 5 000 personer mellan 18–80 år, boende i Sverige, bjöds in att delta i undersökningen som pågick mellan maj 2010 - juli 2011. Urvalet bestod av ett huvudurval som omfattade 4000 personer och av ett delurval som omfattade 1000 personer. Deltagarna som tillhörde delurvalet tillfrågades, utöver kostregistrering och enkät, även om att lämna blod- och urinprov för analys av b.la vitamin D, folat och ferritin.

Totalt deltog 2 268 personer i Riksmaten vuxna 2010−11, varav 1 797 i kostregistreringen, 2 140 i enkäten och 300 personer i provtagningen. Det var 454 personer som enbart besvarade enkäten. Deltagarfrekvensen skilde sig mellan de olika delarna i undersökningen. Totalt har 4

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Analysenhet:

Population:

Populationen utgjordes av personer i åldern 18-80 år folkbokförda i Sverige.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

I urvalet ingick totalt 5 000 personer som var uppdelade i ett huvudurval och ett delurval. Huvudurvalet omfattade 4 000 personer och delurvalet 1 000 personer. Urvalsdesignen i Riksmaten vuxna 2010–11 eftersträvade ett representativt
urval för den vuxna befolkningen med avseende på kön, åldersgrupp (18–30, 31–44, 45–64 och 65–80 år) och region (Norrland, Svealand och Götaland).

För huvudurvalet gjordes en proportionell allokering enligt befolkningsstatistiken, vilket innebär att stora urval drogs från stora urvalsgrupper och små urval från små urvalsgrupper. Därför ingick fler personer boende i Götaland och Svealand
än personer bosatta i Norrland i urvalet. Genom att huvudurvalet stratifierades på kön, åldersgrupp och region skapades 24 så kallade strata för huvudurvalet och från varje stratum drogs ett obundet slumpmässigt urval (OSU), som innebär
att sannolikheten att komma med i urvalet är lika stor för varje person. Huvudurvalet fördelades jämnt över tolv månader, lika många personer varje månad.

Delurvalet gjordes på ett annat sätt, beroende på provhantering och logistik. Provtagningen

... Visa mer..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bjermo H, Sand S, Nälsén C, Lundh T, Enghardt Barbieri H, Pearson M, Lindroos AK, Jönsson BA, Barregård L, Darnerud PO. Lead, mercury, and cadmium in blood and their relation to diet among Swedish adults. Food Chem Toxicol. 2013 Jul;57:161-9.
Läs fulltext

Amcoff E, Edberg A, Enghardt Barbieri H, Lindroos AK, Nälsén C, Pearson M, Warensjö Lemming E. Riksmaten vuxna 2010-11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket; september 2012.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0093-001

Kostregistrering - Riksmaten vuxna 2010-11

Beskrivning:

Dataset innefattar studiens del avseende kostregistrering.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05 — 2011-07

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Antal individer/objekt:

1797

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

36 %

Dataset EXT 0093-002

Enkät - Riksmaten vuxna 2010-11

Beskrivning:

Dataset innefattar studiens del avseende enkät.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05 — 2011-07

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Antal individer/objekt:

2140

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

43 %

Dataset EXT 0093-003

Provtagning - Riksmaten vuxna 2010-11

Beskrivning:

Dataset innefattar studiens del avseende provtagning (blod- och urinprov)

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05 — 2011-07

Datainsamlare: Arbets- och miljömedicinkliniker

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-05 — 2011-07

Antal individer/objekt:

300

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

30 %