Riksmaten 1997-98

SND-ID: EXT 0094

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Beskrivning

Riksmaten 1997-98 är den andra rikstäckande kostundersökningen, baserad på ett representativt urval, som genomförts. Den första, ”Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor” (Hulk), genomfördes 1989 av Statistiska centralbyrån (SCB) tillsammans med Livsmedelsverket. I båda dessa undersökningar har dels de deltagande hushållen bokfört samtliga inköp av livsmedel under en fyra veckors period, dels en person i hushållet registrerat matintaget under en vecka med hjälp av en så kallad menybok samt även besvarat ett antal frågor.

Undersökningspopulationen i Riksmaten 1997-98 var alla folkbokförda personer i Sverige mellan 18−74 år. Personerna drogs med med hjälp av systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen, RTB-S. Urvalet baserades på 2027 personer och deltagarfrekvensen omfattade 60 %.

Menyboken som användes för registrering av matintag bestod av förtryckta alternativ för maträtter och livsmedel. I menyboken skulle även plats och tidpunkt för måltiden registreras. Mängdangivelsen av livsmedel gavs i hushållsmått eller som portionsstorlek. För vissa huvudkomponenter samt matfe

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Livsmedelsverket

Ansvarig institution/enhet

Livsmedelsverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Populationen utgjordes av personer i åldern 18-74 år folkbokförda i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Hushållen i undersökningen erhölls genom ett urval av personer. Ett hushåll ingick i undersökningen när någon av dess medlemmar ingick i urvalet. Vid urvalsdragningen hade alla i urvalsregistret, personer i åldern 18−74 år, samma urvalssannolikhet. Personerna drogs med systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen. Detta register omfattar samtliga i riket folkbokförda personer sorterade i kameral ordning. Urvalsmetoden innebär en jämn geografisk
spridning av urvalet.

Bruttourvalet omfattade 2 057 personer. Av dessa kunde 30 personer inte hänföras till något privathushåll. Dessa var avlidna, hade emigrerat eller ingick i institutionshushåll. Nettourvalet omfattade 2 027 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 1998

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Becker W, Paerson M. Riksmaten 1997-98. Kostvanor och näringsintag i Sverige. Metod- och resultatanalys. Livsmedelsverket.
Läs fulltext
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Riksmaten 1997-98

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Dataset innefattar kostregistrering och enkät från studiens deltagare.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 1998

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–1998
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997–1998
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Antal individer/objekt

1215

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Publicerad: 2021-01-12