Riksmaten 1997-98

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Beskrivning

Riksmaten 1997-98 är den andra rikstäckande kostundersökningen, baserad på ett representativt urval, som genomförts. Den första, ”Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor” (Hulk), genomfördes 1989 av Statistiska centralbyrån (SCB) tillsammans med Livsmedelsverket. I båda dessa undersökningar har dels de deltagande hushållen bokfört samtliga inköp av livsmedel under en fyra veckors period, dels en person i hushållet registrerat matintaget under en vecka med hjälp av en så kallad menybok samt även besvarat ett antal frågor.

Undersökningspopulationen i Riksmaten 1997-98 var alla folkbokförda personer i Sverige mellan 18−74 år. Personerna drogs med med hjälp av systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen, RTB-S. Urvalet baserades på 2027 personer och deltagarfrekvensen omfattade 60 %.

Menyboken som användes för registrering av matintag bestod av förtryckta alternativ för maträtter och livsmedel. I menyboken skulle även plats och tidpunkt för måltiden registreras. Mängdangivelsen av livsmedel gavs i hushållsmått eller som portionsstorlek. För vissa huvudkomponenter samt matfe

... Visa mer..

Ämnesområde

HÄLSA, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Identifierare

SND-ID: EXT 0094

Beskrivning

Riksmaten 1997-98 är den andra rikstäckande kostundersökningen, baserad på ett representativt urval, som genomförts. Den första, ”Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor” (Hulk), genomfördes 1989 av Statistiska centralbyrån (SCB) tillsammans med Livsmedelsverket. I båda dessa undersökningar har dels de deltagande hushållen bokfört samtliga inköp av livsmedel under en fyra veckors period, dels en person i hushållet registrerat matintaget under en vecka med hjälp av en så kallad menybok samt även besvarat ett antal frågor.

Undersökningspopulationen i Riksmaten 1997-98 var alla folkbokförda personer i Sverige mellan 18−74 år. Personerna drogs med med hjälp av systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen, RTB-S. Urvalet baserades på 2027 personer och deltagarfrekvensen omfattade 60 %.

Menyboken som användes för registrering av matintag bestod av förtryckta alternativ för maträtter och livsmedel. I menyboken skulle även plats och tidpunkt för måltiden registreras. Mängdangivelsen av livsmedel gavs i hushållsmått eller som portionsstorlek. För vissa huvudkomponenter samt matfe

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 — 1998

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Populationen utgjordes av personer i åldern 18-74 år folkbokförda i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Hushållen i undersökningen erhölls genom ett urval av personer. Ett hushåll ingick i undersökningen när någon av dess medlemmar ingick i urvalet. Vid urvalsdragningen hade alla i urvalsregistret, personer i åldern 18−74 år, samma urvalssannolikhet. Personerna drogs med systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen. Detta register omfattar samtliga i riket folkbokförda personer sorterade i kameral ordning. Urvalsmetoden innebär en jämn geografisk
spridning av urvalet.

Bruttourvalet omfattade 2 057 personer. Av dessa kunde 30 personer inte hänföras till något privathushåll. Dessa var avlidna, hade emigrerat eller ingick i institutionshushåll. Nettourvalet omfattade 2 027 personer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

HÄLSA, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Hälsovetenskap, Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Becker W, Paerson M. Riksmaten 1997-98. Kostvanor och näringsintag i Sverige. Metod- och resultatanalys. Livsmedelsverket.
Läs fulltext
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Riksmaten 1997-98

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Beskrivning

Dataset innefattar kostregistrering och enkät från studiens deltagare.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 — 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 — 1998

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 — 1998

Antal individer/objekt

1215

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60

Publicerad: 2021-01-12