Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10

Den här studien är en del av samlingen Svenska skolbarns hälsovanor

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning:

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Enkäten innefattar frågor om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa. Skolbarns hälsovanor är ett underlag i uppföljningsarbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre, barns och ungas uppväxtvillkor.Studien, som genomfördes 2009/10, bygger på uppgifter som 11-, 13- och 15-åringar lämnade i november-december 2009. Enkäten besvarades av närmare 7000 elever i Sverige, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 88 procent.

Syfte:

Syftet med Skolbarns hälsovanor är dels att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses vara vara viktiga för barns hälsa, dels att följa utveckli

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Folkhälsomyndigheten

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0099

Beskrivning:

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Enkäten innefattar frågor om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa. Skolbarns hälsovanor är ett underlag i uppföljningsarbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre, barns och ungas uppväxtvillkor.Studien, som genomfördes 2009/10, bygger på uppgifter som 11-, 13- och 15-åringar lämnade i november-december 2009. Enkäten besvarades av närmare 7000 elever i Sverige, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 88 procent.

Syfte:

Syftet med Skolbarns hälsovanor är dels att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses vara vara viktiga för barns hälsa, dels att följa utveckli

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Skolbarn bosatta i Sverige som vid undersökningstillfället var i åldrarna 11, 13, och 15 år.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-11 — 2009-12

Urvalsstorlek: 7818

Antal ej svarande: 938

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-11 — 2009-12

Antal individer/objekt:

6880

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

88%

Publicerad: 2014-09-18
Senast uppdaterad: 2017-06-22