Fall- kontrollstudie av riskfaktorer för melanom

SND-ID: EXT 0103

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Sedan 1988 har individer som drabbats av melanom i södra Sverige intervjuats och kohorten består nu av 3000 fall. Till varje fall har två kontroller slumpvis valts ut från det skånska populationsregistret och matchats för kön, ålder och hemort. Samma frågor har sänts även till kontrollerna. Frågorna berör bl. a. tidigare sjukdomar, medicinering, exponering för UV-ljus, alkohol, rökning, användning av preventivmedel och utbildning. Alla patienter med familjär melanom har analyserats för en CDKN2A-mutation. Under åren 1995-96 samlades blod in från alla patienter, men utöver det så har blod endast samlats in från fall med familjärt melanom, fall under 40 år samt fall med flera stycken melanom. Studien pågår fortfarande.

Syfte:

Syftet med studien är att skapa en kohort med patienter med melanom samt kontroller för att kunna studera riskfaktorer för sjukdomen.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer som har drabbats av melanom i södra Sverige samt kontroller matchade mot kön, ålder och hemort.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 – pågående

1995 – 1996

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Publikationer

Westerdahl J, Olsson H, Måsbäck A, Ingvar C, Jonsson N, Brandt L, Jönsson PE, Möller T. Use of sunbeds or sunlamps and malignant melanoma in southern Sweden. Am J Epidemiol. 1994 Oct 15;140(8):691-9.
Läs full text

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset 1
Studie av riskfaktorer för melanom - fall

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Dataset innefattar studiens fall, dvs. de som drabbats av melanom.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1996
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

3000

Dataset 2
Studie av riskfaktorer för melanom - kontroller

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Dataset innefattar studiens kontrollgrupp.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1996
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

6000

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-05-16
Senast uppdaterad: 2019-11-15