Kvinnor med hög risk för bröst- och äggstockscancer

SND-ID: EXT 0105

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Helena Jernström - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Deltagarna i denna kohort är kvinnor som identifierats från journaler samt släktregister från den Onkologiska kliniken i Lund.

Inklusionskriterier till studien är dels att kvinnan ska tillhöra en familj med hög risk för utveckling av bröstcancer, dels att kvinnan ska vara något av följande: känd bärare för mutation i generna BRCA1 eller BRCA2, släkt i första eller andra generationen till en individ med bröstcancer eller individ utan bröstcancer som är bärare för mutation i BRCA1 eller BRCA2. Deltagarna i studien ska dessutom vara under 40 år och fortfarande menstruera.

"Familj med hög risk för utveckling av bröstcancer” har ansetts föreligga om minst en av tre kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer var under 50 år vid diagnos, eller om minst en av två kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer var under 40 år vid diagnos, eller om en kvinna diagnostiserats med bröstcancer innan 30 års ålder.

Insamlingen, som pågår fortfarande, startade 1996 och bestod 2010 av 300 fall.

De utvalda kvinnorna blev kontaktade via brev med information om studien och därefter uppringda och tillfrågade om

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kvinnor med hög risk för bröstcancer som identifierats från journaler vid den onkologiska kliniken i Lund

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Henningson M, Hietala M, Törngren T, Olsson H, Jernström H. IGF1 htSNPs in relation to IGF-1 levels in young women from high-risk breast cancer families: implications for early-onset breast cancer. Fam Cancer. 2011 Jun;10(2):173-85. doi: 10.1007/s10689-010-9404-z.

Hietala M, Olsson H, Jernström H. Prolactin levels, breast-feeding and milk production in a cohort of young healthy women from high-risk breast cancer families: implications for breast cancer risk. Fam Cancer. 2008;7(3):221-8.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Kvinnor med hög risk för bröst- och äggstockscancer

Beskrivning

Insamlingen är pågående. År 2010 hade 300 kvinnor deltagit i studien.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Helena Jernström - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 – pågående

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

300

Kontakter för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-05-22
Senast uppdaterad: 2017-01-03