Född i Stockholm på femtiotalet

Skapare/primärforskare:

Ylva B. Almquist - Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies

Beskrivning:

Studien “Född i Stockholm på femtiotalet” skapades 2004/2005 genom en sannolikhetsmatchning av två anonymiserade statistiska datamaterial; Metropolitprojektet och databasen Hälsa, sjukdom, arbete och inkomst (HSIA). Den förra innefattar alla barn födda 1953 och som bodde i Stockholm 1963, och den senare består av uppgifter för perioden 1980-2009 över alla personer som bodde i Sverige 1980 eller 1990 och som var födda före 1986.

Studien består av data från både enkäter och allmänna register. Ryggraden för hela projektet utgörs av tre enkätundersökningar inom ramen för Metropolitprojektet; Skolundersökningen (1966), Familjeundersökningen (1968) och Kultur- och fritidsenkäten (1985). Därtill utgörs innehållet av data från en rad olika register, däribland förlossningsjournaler, inkomster och yrkesuppgifter, socialbidrag, hälsa, dödsorsaker, utbildning och information om familjen från socialregister.

"Född i Stockholm på femtiotalet" erbjuder en unik möjlighet att bedriva longitudinell forskning inom flera discipliner såsom sociologi, folkhälsovetenskap och psykologi. Hittills har datamaterialet

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Psykologi, Sociologi, Social och ekonomisk geografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, morbiditet och mortalitet, ekonomiska förhållanden och indikatorer, barn, sysselsättning, arbetslöshet, kriminalitet och rättstillämpning, politiska beteenden och attityder, politisk ideologi, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, social och yrkesmässig rörlighet, familjeliv och äktenskap, ungdomar, äldre, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport, religion och värderingar, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, tidsanvändning, social förändring, PSYKOLOGI, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord:

boende, politik, religion, social rörlighet, droger, brott, sociala problem, kultur, konsumtion, åldrande, hälsa, personlighet, social välfärd, geografisk mobilitet, flyttningsbenägenhet, familjemiljö, mänskligt beteende, inkomstfördelning, social ojämlikhet, social struktur, lön, barnuppfostran, välfärd, hushållsarbete, socialtjänst, föräldraroll, medborgerliga färdigheter, politisk handling, arbetslöshet, familjeliv, politiskt intresse, politiskt beteende, inställning, alkoholvanor, television, radio, strejker, social protest, social reform, offentlig service, hushållets sammansättning, radiolyssnande, fritidsaktiviteter, hobby, nyheter, sociala aktiviteter (fritid), värdering, reklam, ekonomiska villkor, inkomst, arbetstid, social klass, ohälsa, bostadskomfort, fysisk form, sjukdomar, tandhälsa, arbete och sysselsättning, semester, politiskt deltagande, civilstånd, befolkning, välfärdsstat, social trygghet, grundläggande behov, ideologi, fysisk aktivitet, tv-tittande, social miljö, föräldraattityd, barnafödsel, ekonomisk aktivitet, skolor, utbildning, personlig hygien, utsatt grupp, folkräkningsdata, väljare, egendom, ägande och besittning, politisk förändring, folkhälsa, psykisk hälsa, sjukdomshistoria, livscykel, dödsfall, underhållning, lagöverträdelse, demografi, social konflikt, brott mot individer, ekonomisk och social utveckling, hälsovård, studieavhopp, avslutad grundskola, akademisk förmåga, studieprestation, intelligenskvot, födelsetal, fertilitet, familj, familjepåverkan, hemarbetare, kriminell, rehabilitering (lagöverträdare), brottslighet, ungdomsbrottslighet, socialt underläge, nationell utveckling, föränderligt samhälle, kulturell förändring, industrisamhälle, konsumtionssamhälle, samhällsdeltagande, socialt deltagande, social likriktning, social alienation, attitydförändring, socialt beteende, barns beteende, födelseordning, familjestorlek, fattigdom, studieval, spädbarnsdödlighet, dödstal, dödlighet, mödradödlighet, dödsorsak, nutida samhälle, landsbygdens avbefolkning, tolerans, tro, religiöst beteende, studerande, ungdomskultur, yrkesval, socioekonomisk indikator, socioekonomisk status, psykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi, mental utveckling, personlighetsutveckling, beteendevetenskap, studiemöjlighet, analfabetism, studieinriktning, medborgardeltagande, hälsokunskap, hushåll, hemmafru, förvärvsarbetande kvinna, karaktärsdrag, social framgång, socialt inflytande, social attityd, social välfärdsfilosofi, kulturdeltagande, kulturaktivitet, kulturell utveckling, social stratifiering, klasskillnad, elit, social status, socialt ursprung, identitet, klassmedvetande, familjeroll, framtida samhälle, kulturellt beteende, fritidsaktivitet, epidemiologi, socioekonomisk analys, befolkningsstatistik, skilsmässotal, äktenskapsfrekvens, morbiditet, social kompetens, förhållande mellan grupper, mediaanvändning, press, sociala och ekonomiska rättigheter, sociologi, social förändring, samhällssystem, sociala framsteg, social interaktion, kognitiv process, surveydata, metod för undersökning över tid, longitudinell undersökning, kohortundersökning, kohortdata, longitudinella data, social indikator, trafik, modernisering, arbetslös, karriär, brist, kvantitativa data, moraliskt beteende, politisk medvetenhet, politisk åsikt, masskultur, subkultur, utbildningsmobilitet, socialt nätverk

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies

Skapare/primärforskare:

Ylva B. Almquist - Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies

Medverkande:

Stockholms universitet, Swedish Institute for Social Research

Identifierare:

SND-ID: EXT 0106

Beskrivning:

Studien “Född i Stockholm på femtiotalet” skapades 2004/2005 genom en sannolikhetsmatchning av två anonymiserade statistiska datamaterial; Metropolitprojektet och databasen Hälsa, sjukdom, arbete och inkomst (HSIA). Den förra innefattar alla barn födda 1953 och som bodde i Stockholm 1963, och den senare består av uppgifter för perioden 1980-2009 över alla personer som bodde i Sverige 1980 eller 1990 och som var födda före 1986.

Studien består av data från både enkäter och allmänna register. Ryggraden för hela projektet utgörs av tre enkätundersökningar inom ramen för Metropolitprojektet; Skolundersökningen (1966), Familjeundersökningen (1968) och Kultur- och fritidsenkäten (1985). Därtill utgörs innehållet av data från en rad olika register, däribland förlossningsjournaler, inkomster och yrkesuppgifter, socialbidrag, hälsa, dödsorsaker, utbildning och information om familjen från socialregister.

"Född i Stockholm på femtiotalet" erbjuder en unik möjlighet att bedriva longitudinell forskning inom flera discipliner såsom sociologi, folkhälsovetenskap och psykologi. Hittills har datamaterialet

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1953 — 2017

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Stockholms län

Geografisk beskrivning: Storstockholm

Analysenhet:

Population:

Alla personer födda 1953 och boende i Storstockholm 1963

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Psykologi, Sociologi, Social och ekonomisk geografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, morbiditet och mortalitet, ekonomiska förhållanden och indikatorer, barn, sysselsättning, arbetslöshet, kriminalitet och rättstillämpning, politiska beteenden och attityder, politisk ideologi, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, social och yrkesmässig rörlighet, familjeliv och äktenskap, ungdomar, äldre, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport, religion och värderingar, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, tidsanvändning, social förändring, PSYKOLOGI, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord:

boende, politik, religion, social rörlighet, droger, brott, sociala problem, kultur, konsumtion, åldrande, hälsa, personlighet, social välfärd, geografisk mobilitet, flyttningsbenägenhet, familjemiljö, mänskligt beteende, inkomstfördelning, social ojämlikhet, social struktur, lön, barnuppfostran, välfärd, hushållsarbete, socialtjänst, föräldraroll, medborgerliga färdigheter, politisk handling, arbetslöshet, familjeliv, politiskt intresse, politiskt beteende, inställning, alkoholvanor, television, radio, strejker, social protest, social reform, offentlig service, hushållets sammansättning, radiolyssnande, fritidsaktiviteter, hobby, nyheter, sociala aktiviteter (fritid), värdering, reklam, ekonomiska villkor, inkomst, arbetstid, social klass, ohälsa, bostadskomfort, fysisk form, sjukdomar, tandhälsa, arbete och sysselsättning, semester, politiskt deltagande, civilstånd, befolkning, välfärdsstat, social trygghet, grundläggande behov, ideologi, fysisk aktivitet, tv-tittande, social miljö, föräldraattityd, barnafödsel, ekonomisk aktivitet, skolor, utbildning, personlig hygien, utsatt grupp, folkräkningsdata, väljare, egendom, ägande och besittning, politisk förändring, folkhälsa, psykisk hälsa, sjukdomshistoria, livscykel, dödsfall, underhållning, lagöverträdelse, demografi, social konflikt, brott mot individer, ekonomisk och social utveckling, hälsovård, studieavhopp, avslutad grundskola, akademisk förmåga, studieprestation, intelligenskvot, födelsetal, fertilitet, familj, familjepåverkan, hemarbetare, kriminell, rehabilitering (lagöverträdare), brottslighet, ungdomsbrottslighet, socialt underläge, nationell utveckling, föränderligt samhälle, kulturell förändring, industrisamhälle, konsumtionssamhälle, samhällsdeltagande, socialt deltagande, social likriktning, social alienation, attitydförändring, socialt beteende, barns beteende, födelseordning, familjestorlek, fattigdom, studieval, spädbarnsdödlighet, dödstal, dödlighet, mödradödlighet, dödsorsak, nutida samhälle, landsbygdens avbefolkning, tolerans, tro, religiöst beteende, studerande, ungdomskultur, yrkesval, socioekonomisk indikator, socioekonomisk status, psykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi, mental utveckling, personlighetsutveckling, beteendevetenskap, studiemöjlighet, analfabetism, studieinriktning, medborgardeltagande, hälsokunskap, hushåll, hemmafru, förvärvsarbetande kvinna, karaktärsdrag, social framgång, socialt inflytande, social attityd, social välfärdsfilosofi, kulturdeltagande, kulturaktivitet, kulturell utveckling, social stratifiering, klasskillnad, elit, social status, socialt ursprung, identitet, klassmedvetande, familjeroll, framtida samhälle, kulturellt beteende, fritidsaktivitet, epidemiologi, socioekonomisk analys, befolkningsstatistik, skilsmässotal, äktenskapsfrekvens, morbiditet, social kompetens, förhållande mellan grupper, mediaanvändning, press, sociala och ekonomiska rättigheter, sociologi, social förändring, samhällssystem, sociala framsteg, social interaktion, kognitiv process, surveydata, metod för undersökning över tid, longitudinell undersökning, kohortundersökning, kohortdata, longitudinella data, social indikator, trafik, modernisering, arbetslös, karriär, brist, kvantitativa data, moraliskt beteende, politisk medvetenhet, politisk åsikt, masskultur, subkultur, utbildningsmobilitet, socialt nätverk

Contacts for questions about the data:

Denny Vågerö

Sten-Åke Stenberg

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Almquist, Y. B. (2009) Peer status in school and adult disease risk. A 30-year follow-up study of disease-specific morbidity in a Stockholm cohort. Journal of Epidemiology and Community Health, 63(12):1028-1034.
Swepub

Björklund, A., Lindahl, L. & Lindquist, M. J. (2010). "What more than parental income, education and occupation? An exploration of what Swedish siblings get from their parents", The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 10 (1): 1-38.
Swepub

Bäckman, O. & Nilsson, A. (2010). “Pathways to social exclusion - a life course study”, European Sociological Review 27 (1): 107-123.
Swepub

Stenberg, S-Å. & Vågerö, D. (2006). "Cohort profile: The Stockholm birth cohort of 1953", International Journal of Epidemiology 35: 546-548.
Swepub

Stenberg, S-Å., Vågerö, D., Österman, R., Arvidsson, E., von Otter, C. & Janson C-G. (2007). “Stockholm Birth Cohort Study 1953-2003: A new tool for life course studies”, Scandinavian Journal of Public Health 35 (1): 104-110.
Swepub

Stenberg, S-Å. (2013). "Född 1953 - Folkhemsbarn i forskarfokus". Umeå: Boréa förlag.
Swepub Libris
ISBN: 978-91-89140-83-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-08
Senast uppdaterad: 2020-05-05